BERGEN - Als je het slachtoffer bent van een ongeval of kan dat veel leed veroorzaken. Zeker als er sprake is van ernstig lichamelijk letsel. Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen. Je kunt een hele tijd niet werken, misschien ben je wel blijvend arbeidsongeschikt. Misschien moet je ander, minder goed betaald werk gaan doen. Maar ook voor je persoonlijke leven kunnen de gevolgen groot zijn. Noodgedwongen verhuizen, niet meer kunnen sporten of je hobby’s moeten opgeven. Als je in een dergelijke situatie zit, kun je meestal een vordering wegens letselschade indienen bij de tegenpartij.

Schadevergoeding eisen bij de dader

De dader of veroorzaker van een ongeval kan door een rechter worden veroordeeld. Dat gebeurt in een strafproces. Schadevergoeding is daar niet aan de orde. Bovendien komt niet iedere veroorzaker van een ongeval automatisch voor de rechter en worden de meeste letselschadezaken buiten de rechtbank beslecht. Maar als de dader is veroordeeld, kan een letselschade advocaat of jurist de uitspraak wel gebruiken om namens het slachtoffer genoegdoening te eisen. De jurist, een specialist op het gebied van letselschade, maakt een inventarisatie van alle kosten die verband houden met wat er is gebeurd. Dat gaat doorgaans verder dan het eigen risico van de zorgverzekering. Want als je als gevolg van het voorval niet meer kunt werken, dan is er tevens sprake van gederfde inkomsten. Als je al een vakantie had geboekt die nu niet door kan gaan, dan moeten ook die kosten worden vergoed. Net zoals het sportschoolabonnement waar je geen gebruik meer van kunt maken en kosten die je moet maken voor huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. Sommige juristen kunnen je geheel gratis bijstaan, omdat ook de kosten voor de buitengerechtelijke procedure moeten worden vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij.

Smartengeld, een bijzondere vergoeding

Smartengeld neemt een bijzondere positie in bij een claim voor letselschade. Bij smartengeld staan er geen directe kosten tegenover. Dit is een vergoeding die wordt toegekend om het aangedane leed te verzachten. Je kunt je letselschade berekenen door alle directe kosten op te tellen, variërend van gederfde inkomsten tot verhuiskosten naar een gelijkvloerse woning. Het smartengeld kun je echter het beste door een specialist laten berekenen. Hoewel we in Nederland geen miljoenen aan smartengeld kunnen claimen zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, wordt steeds regelmatiger een vrij hoog bedrag toegekend door de rechter. Deze uitspraken kunnen door een letselschadejurist worden gebruikt als onderbouwing voor het smartengeld in een letselschadezaak.

Zorg dat alle informatie bij de jurist terechtkomt

Het claimen van letselschade of smartengeld kan veel tijd in beslag nemen. Dit is vaak afhankelijk van de ernst van het letsel, het herstelproces en de verzekeraar van de tegenpartij. Het is van het grootste belang om alle kosten goed in beeld te hebben. Zorg er als eiser dus voor dat je jurist over alle informatie en relevante stukken kan beschikken om een zo goed mogelijke berekening te maken van het te claimen bedrag. Dit gaat ook om kosten waar je zelf misschien niet meteen aan denkt, zoals telefoonkosten en reiskosten. Ook de kosten voor een noodgedwongen verhuizing, voor het inroepen van hulp in de huishouding of bij het klussen komen voor een vergoeding in aanmerking.