BERGEN - Het college heeft dinsdag ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan voor de locatie Bergerweg 125, de huidige locatie van horecagroothandel Scholten. Het plan is dat de Aldi uit het Centrum van Bergen verhuist naar deze locatie. Bij de supermarkt worden 14 appartementen en 24 woningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan lag vanaf 31 juli zes weken ter visie; in die periode is door geen enkele inwoner of belangenorganisatie uit Bergen een zienswijze ingediend. Vanwege een zienswijze van de Provincie Noord-Holland is het plan aangepast.


In het bestemmingsplan wordt nu meer aandacht besteed aan een verkeersveilige aansluiting van het bouwplan op de Bergerweg. Zo is er een veilige fietsoversteek opgenomen met een aparte afslag en wordt de snelheid op de Bergerweg teruggebracht van 80 naar 50 kilometer per uur door het verplaatsen van het bebouwde kombord. De gemeente neemt op dit punt alle adviezen van de provincie over.

Eerder al liet de gemeente Bergen weten meer aandacht te hebben besteed aan het ontwerp van het bouwplan. De provincie had namelijk vraagtekens gezet bij de ruimtelijke kwaliteit. Om die kwaliteit te borgen is niet alleen een nieuw ontwerp gemaakt maar ook een speciaal beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hiermee wordt ook aan deze zorg van de provincie tegemoet gekomen.

Weidewinkel
De gemeente en provincie verschillen van mening over of de huidige locatie valt aan te merken als ‘bestaand stedelijk gebied’. Nieuwe winkels mogen volgens de provinciale regels alleen binnen bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Anders is sprake van een verboden ‘weidewinkel’. Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft de gemeente advies gevraagd aan twee experts op het gebied van het bestuursrecht: mr. Lam en professor Nijmeijer. Zij zijn beiden verbonden aan de Radboud Universiteit. In hun onafhankelijke advies komen zij tot de conclusie dat de huidige horecagroothandel valt aan te merken als bestaand stedelijk gebied. Met de uitkomst van dit advies is er volgens de gemeente geen grond meer voor dit bezwaar van de provincie.

Goede hoop
Wethouder Valkering geeft aan te hopen dat alle punten van de provincie goed zijn verwerkt: “We hebben de zienswijze van de provincie goed bestudeerd en met de meest gerenommeerde juristen en adviesbureaus van Nederland het plan aangepast. Dat doen we omdat de provincie voor ons een belangrijke partner is en we willen laten zien dat we haar zienswijze serieus nemen. Nu we het plan hebben aangepast, hopen we werk te kunnen maken van de opdracht van de gemeenteraad ‘geen Aldi in het centrum’ en zo rust te kunnen brengen in het dorp Bergen.”

Op agenda commissie en raad
Het bestemmingsplan staat op 24 november op de agenda van de commissie Bestemmingsplannen en wordt op 10 december in de gemeenteraad besproken.