BERGEN - In een constructieve sfeer is op Goede Vrijdag tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kan worden. In deze gesprekken werd antwoord gevonden op zaken als gewenste omgangsvormen, het depolitiseren van processen en afspraken maken over de Bergense waarden en normen. Ook is gesproken over de vraag hoe onze inwoners en ondernemers betrokken gaan worden bij de besluitvorming in onze gemeente, hetgeen een belangrijke rol speelt in het verdere proces. De uitkomsten van deze sessie geven reden tot optimisme. Hiermee is de opdracht van Leontien Kompier als informateur afgesloten.


Formatieopdracht.

Afgesproken is dat ONS DORP het initiatief neemt voor de beslissende formatie. Daartoe is door ONS DORP contact gezocht met Theo van Eijk. Een kundige, onafhankelijke en ervaren lokale politicus die bekend is met de Bergense dynamiek en in staat geacht wordt om pragmatisch en efficiënt tot resultaat te komen. Hem is een formatieopdracht verstrekt waarin gevraagd is om deze beslissende fase zo snel en zo realistisch mogelijk in goede banen te leiden.

Op weg naar een pragmatisch en realistisch coalitieakkoord.

Er is ook overeenstemming over de noodzaak van een “meest bescheiden” coalitieakkoord ooit. Dus niet een dichtgetimmerd en uitputtend akkoord, maar pragmatisch en realistisch op hoofdlijnen. Met passende aandacht voor transparantie en intern en extern duidelijke uitlegbare procedures en besluitvorming. Een akkoord dat kan rekenen op zo raadsbreed mogelijke steun.

Urgente dossiers.

Voor de urgente dossiers die geen uitstel kunnen velen is afgesproken dat die de komende periode raadsbreed worden opgepakt tot een nieuw college van B&W is geïnstalleerd.

De samenleving verandert snel, de taken van de gemeente nemen verder toe, het werk wordt ingewikkelder en grote wereldwijde ontwikkelingen hebben invloed op de lokale samenleving. Dus ook op het bestuur van de gemeente en de wijze waarop het bestuur daar op moet reageren. In Bergen wordt ingezet op een nadrukkelijker rol en inbreng van de inwoners. En daarmee bovenal werk blijven maken van herstel van vertrouwen in de politiek en de democratie. Dit in het belang van de publieke zaak. Een proces van goede samenwerking met de ambtelijke ondersteuning.