BERGEN - Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar een schuldenvrij Bergen! Dit is de ambitie van de gemeente Bergen bij de uitvoering van de Actie-agenda Bergen op weg naar een schuldenvrije gemeente. Dat doet de gemeente door armoedeproblematiek te verminderen, onderzoek te doen naar schuldenproblematiek, de bereikbaarheid van financiële ondersteuning te vergroten en door extra aandacht te hebben voor kinderen en armoede. De actie-agenda geeft uitvoering aan de actiepunten uit het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen.

Van ‘ratrace’ naar rust

Deze actie-agenda is een beweging waarbij armoede en schuldhulpverlening binnen het sociaal domein een prominente plek krijgen, om zo de negatieve spiraal van schulden te doorbreken. In deze beweging worden dwarsverbanden gelegd met andere gemeentelijke opgaven, zoals preventief jeugdbeleid, gezondheidsbevordering en arbeidsproductiviteit. Dit wil de gemeente bereiken door inwoners tijdig hulp aan te bieden, door samen te werken met professionals en vrijwilligers in de verschillende kernen én door nieuwe methoden en technieken te onderzoeken en mee te experimenteren. “We weten dat in onze gemeente ongeveer driehonderd kinderen opgroeien in armoede en honderd ouderen niet genoeg geld hebben om hun huis te verwarmen. Ik schrik nog altijd van die getallen, zeker in een rijke gemeente als Bergen. Voor hen en teveel andere mensen in Bergen is iedere maand dan ook een ratrace tegen een alsmaar oplopende rekening. Die mensen willen we helpen. Door samen te kijken naar de oorzaak en met bewezen en nieuwe hulpmiddelen de ratrace om te zetten in rust”, aldus wethouder Klaas Valkering.

Samen kom je verder
De actie-agenda is samen met meer dan vijftig betrokken medewerkers van de gemeente, partners in de zorg en schuldhulpverlening en enkele inwoners tot stand gekomen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kennis en kracht bij alle partijen. De actie-agenda geeft de komende jaren gefaseerd invulling aan het programma en richt zich extra op jongeren en ouderen. “Enerzijds omdat we zien dat kinderen die opgroeien in armoede zich vaak moeilijk kunnen concentreren en het daarom minder goed doen op school. Anderzijds heeft de gemeente Bergen relatief veel oudere inwoners. Iemand die dan financiële problemen krijgt, heeft bijna geen mogelijkheden om de inkomsten te verhogen.”

De wethouder geeft aan dat het een goed gevoel geeft dat dit plan samen met zoveel partners, collega’s en inwoners is gerealiseerd. “Je moet deze thema’s, en vaak ook taboes, samen aanpakken. Dat is hartstikke nodig. En het is goed om te zien dat er zoveel partijen betrokken zijn, zodat de samenwerking straks naadloos op elkaar aansluit. Zo kunnen we samen juist in deze tijd een extra stap zetten voor inwoners die het financieel zwaar hebben.”

Eerste acties dit najaar

De actie-agenda is een meerjarenplan. In het najaar van 2020 worden de eerste stappen gezet voor de uitvoering ervan. Meer informatie staat op www.bergen-nh.nl/schuldhulp.

Nu hulp nodig?

Hebt u op dit moment hulp of advies nodig om (dreigende/beginnende) geldproblemen te bespreken? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Sociaal Team door te bellen naar (072) 888 00 00 of via www.bergen-nh.nl/sociaalteam. Ook kunt u contact opnemen met Sociaal.nl. Zij voeren de schuldhulpverlening voor de gemeente uit. U kunt hen bellen op maandag t/m vrijdag, telefoonnummer 088 762 42 00 en vragen naar mevrouw M. Zomerdijk of mevrouw S. Ysebaert. U kunt e-mailen naar schuldhulp@sociaal.nl.