EGMOND AAN DEN HOEF - Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad van State vorig jaar in september. De afgelopen maanden heeft het college van Bergen het bestemmingsplan op deze punten aangepast en aangescherpt. Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan. Als de raad instemt, kan de bouw van het langverwachte, nieuwe, gezamenlijke onderkomen voor de voetballers en fans van vv Egmondia, Sv St. Adelbert en vv Zeevogels van start.


‘Volwaardige voetbalvereniging van groot belang voor ons dorp’
Wethouder Klaas Valkering: “Van jong tot oud, van links tot rechts en van arm tot rijk, we komen elkaar tegen op en rond het voetbalveld. Er wordt gesport, mensen ontmoeten elkaar, er worden gesprekken gevoerd. Daarom is het belangrijk dat binnen de Egmonden een volwaardige voetbalvereniging blijft bestaan. Omdat de huidige locaties alle drie te klein zijn als nieuwe fusielocatie wordt een nieuwe locatie ontwikkeld. Die locatie wordt volledig ingepast in het landschap. We hebben hard gewerkt om alle punten die de Raad van State ons heeft meegegeven, aan te scherpen en te verbeteren. Dat proces is nu afgerond.”

Raadsbehandeling in Egmond
Het bestemmingsplan heeft bij de vorige behandeling al zes weken ter inzage gelegen. Toen konden inwoners en belanghebbenden reageren op het plan. Daarom wordt het bestemmingsplan nu in één keer aan de gemeenteraad aangeboden. Belanghebbenden hebben nog wel de kans om op een laagdrempelige manier aan de gemeenteraad mee te geven hoe zij over het bestemmingsplan denken. De behandeling in de commissievergadering vindt namelijk plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond waar voldoende ruimte is om in te spreken. Deze extra ARC-vergadering is op dinsdag 22 september om 19.30 uur. Wilt u inspreken dan kunt u dit tot dinsdag 22 september 12.00 uur aangeven bij de raadsgriffie via a.anthonissen@bergen-nh.nl of tel. 06-51073692.

Wat is er aangepast in het bestemmingsplan?
De Raad van State oordeelde vorig jaar dat het besluit om in te stemmen met het bestemmingsplan ongedaan moest worden gemaakt. Zij noemde vier punten die moesten worden verbeterd of aangepast: de toegepaste methodiek om het stikstofeffect te berekenen, het onderzoek naar de effecten van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op de gezondheidsrisico’s en de gevolgen voor het woon- en leefklimaat als gevolg van het gebruik van het parkeerterrein als transferium. Tot slot ontbrak een schriftelijke bevestiging van de regionale afstemming.

Stikstofdepositie
Bureau IDDS deed nader onderzoek naar de stikstofdepositie in de aanleg en gebruiksfase van het nieuwe sportcomplex en de huidige locaties. Hieruit blijkt dat er geen significante nadelige effecten voor het Natura 2000-gebieden zijn.

Spuitzone onderzoek
Een externe deskundige deed nader onderzoek naar de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het woon- en leefklimaat. In het onderzoek staat de aanbeveling om de bestaande bomenrij rond de tennisvelden nabij vv Zeevogels te versterken zodat er een groenblijvende windhaag rondom de tennisbanen ontstaat. In dit geval zijn er geen effecten op de gezondheidsrisico’s.

Transferium
Eveneens is nader onderzoek gedaan naar het gebruik van het parkeerterrein als transferium en de gevolgen daarvan. De uitkomst is dat het gebruik van het parkeerterrein niet leidt tot negatieve gevolgen voor het leef- en woonklimaat. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het bestemmingsplan.