BERGEN - Voor de herinrichting van de Eeuwigelaan in Bergen is in september 2020 een verkeersbesluit genomen door het college. Tegen dit besluit zijn vier bezwaarschriften ingediend die nu zijn afgehandeld.

De herinrichting betreft de aanleg van een tweede fietspad aan de zuidzijde van de weg en het omdraaien van de voorrangssituatie op de kruising Hoflaan – Komlaan – Eeuwigelaan. Dit is nodig omdat het huidige fietspad te smal is om het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Onder andere door de toename van bijzondere fietsen, zoals elektrische fietsen en bakfietsen ontstaan er op het fietspad, zeker bij mooi weer, vaak gevaarlijke situaties.

Bezwaren zijn behandeld
De ingediende bezwaren richtten zich onder andere tegen de aanleg van het fietspad en de voorgestelde nieuwe voorrangssituatie. De gemeentelijke bezwarencommissie heeft de bezwaren behandeld en een advies erover gegeven. De bezwaarmakers zijn inmiddels over de afhandeling van de bezwaren geïnformeerd.

Besluit in orde, toch advies intrekken besluit
Het advies is als volgt: Inhoudelijk is het besluit in orde. Toch adviseert de commissie het besluit in te trekken omdat er volgordelijke bezwaren zijn. Dit betekent dat nog niet alle noodzakelijke vergunningen voor de herinrichting zijn verstrekt.

College wijkt af van het advies met reden
Echter, deze noodzakelijke vergunningen zijn juist afhankelijk van het verkeersbesluit. Daarom heeft het college besloten om, in afwijking van het advies, het besluit in stand te houden en het verkeersbesluit in te laten gaan als de herinrichting klaar is. Wethouder Erik Bekkering: “Nu het verkeersbesluit in stand is gehouden kunnen de overige vergunningen worden aangevraagd. Dat betekent weer een stap vooruit. We hopen dat we daarna snel met de uitvoering kunnen beginnen.’

Vervolg: wat er nog moet gebeuren
Er moeten nog twee vergunningen aangevraagd worden. De omgevingsvergunning en de vergunning Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming heeft te maken met de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. Hiervoor loopt een onderzoek, waarvan de afronding in mei 2021 wordt verwacht. Daarna volgt een overleg met de Provincie Noord-Holland waarbij gekeken of er een vergunning afgegeven kan worden.

Planning
De verwachting is dat in het derde kwartaal 2021 de vergunningen aangevraagd worden. Als de vergunningen definitief zijn wordt het aanbestedingstraject in gang gezet. Het project wordt dan door een aannemer voorbereid en de werkzaamheden kunnen beginnen.