BUCH - De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan: zoals het hergebruik van materialen, het overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en onze dorpen zo in te richten dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan. Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend. De BUCH-gemeenten hebben daarom beschreven hoe ze deze klimaatdoelen in samenhang willen behalen en wat daarvoor nodig is. Het staat in het ‘Ambitiedocument Klimaat’. In het najaar vergadert de gemeenteraad van Bergen over dit document.

Het document laat zien welke opdrachten het Rijk de gemeenten precies heeft gegeven en welke ambities elk van de vier gemeenten zelf heeft als het gaat om het klimaat. Ook is er een voorstel gedaan hoe de BUCH werkorganisatie de opdrachten zo goed mogelijk kan uitvoeren en hoeveel extra inzet en geld daarvoor nodig is.

Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “Duurzaamheid is van ons allemaal. Ik ben blij dat steeds meer mensen, bedrijven en overheden het als vanzelfsprekend ervaren. Samen gaan we dan ook zorgen dat Bergen aantrekkelijk blijft. Niet alleen om te wonen of te verblijven, maar vooral gericht op een gezonde toekomst voor deze en de volgende generaties.”

Klimaatopdrachten logisch met elkaar verbinden
Om een duurzame leefomgeving te creëren, stelt de gemeente voor om alle klimaatopdrachten en ambities op een logische manier met elkaar verbinden in een programmatische aanpak. Dit klimaatprogramma bestaat uit vijf onderwerpen: de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering.

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop
De klimaatopdrachten hebben veel impact op onze leefomgeving en op onze manier van wonen, consumeren en verplaatsen. Over elk van de vijf onderwerpen gaat de gemeente daarom de komende jaren in gesprek met belanghebbenden, bedrijven, ondernemers en inwoners. De ene keer gaat dat over het opwekken van duurzame energie, een andere keer gaat het over het “vergroenen” van uw tuin of over mobiele laadpalen. Weer een andere keer vraagt de gemeente u om mee te denken over een alternatieve warmtebron voor uw wijk of straat. Bij al deze onderwerpen staan draagvlak voor oplossingen, het steunen van lokale initiatieven en het zoeken naar betaalbare oplossingen voorop.

Benieuwd naar de opdrachten en ambitie?
Wilt u meer weten over de Rijksopdrachten en de ambities van uw gemeente als het gaat om het klimaat, kijk dan op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Daar vindt u het ambitiedocument en een link naar een digitale vragenlijst. We stellen het op prijs om te horen wat u vindt van onze plannen. Op 25 september besluit de gemeenteraad over het document in hun vergadering.