BERGEN - Het college heeft ingestemd met de Omgevingsvisie 2040. “In deze omgevingsvisie wordt die stip op de horizon omschreven”, zegt wethouder Klaas Valkering. “De keuzes die daarvoor worden gemaakt hebben te maken met de balans tussen rust en reuring, met respect tonen en ruimte geven.”

Participatie
De omgevingsvisie kwam tot stand met hulp van heel veel inwoners. In drie participatieronden werden meer dan tweeduizend reacties opgehaald. Tijdens de laatste ronde werden de uiteindelijke keuzes voor de toekomst neergelegd. Het bleek dat die keuzes op veel draagvlak kunnen rekenen.

Concreet
Hoewel de omgevingsvisie vooral een visie op hoofdlijnen is, worden ook enkele concrete keuzes gemaakt. Zo kiest Bergen er bijvoorbeeld voor om in 2040 het areaal bos met 10% te laten toenemen en 25% van de straten autoluw te maken. Nadere uitwerking van die plannen volgt de komende jaren.

Toekomstvisie op hoofdlijnen

Een omgevingsvisie is een toekomstvisie op hoofdlijnen. Een koersbepaling die aangeeft wat het gemeentebestuur belangrijk vindt en waar ze zich voor in wil zetten. Deze brede visie overstijgt de oude structuurvisies die vooral vanuit een ruimtelijke-ordeningsperspectief werden geschreven.

Wethouder Klaas Valkering: “In onze aantrekkelijke kustgemeente vinden we reuring in het hart van onze kernen met voorzieningen voor jong en oud, voor bewoners en bezoekers. Die reuring vasthouden en versterken vraagt om een gemeente die durft te doen.”

Wethouder Erik Bekkering: “Ons buitengebied en onze woonwijken ademen de rust van een fijne omgeving om in te wonen en te recreëren. Om die rust te bewaren treden we bijvoorbeeld op tegen herrie van motoren maar bewaken we ook onze stiltegebieden in de polders.”

Wethouder Arend Jan van den Beld: “In Bergen staan onze waarden centraal. Dit is ons landschap, onze natuur en ons cultuurhistorisch erfgoed, waar we met respect mee omgaan. Niet als in een museum maar als onderdeel van een omgeving en samenleving die altijd in beweging blijft.”

Wethouder Antoine Tromp: “Daarvoor bieden we ruimte; ruimte voor onze samenleving, en voor elkaar. In die ruimte staat ook de zorg voor elkaar centraal. We richten de omgeving zo in dat zorg verlenen aan elkaar steeds vanzelfsprekender wordt bijvoorbeeld door de bouw van woonhofjes voor ouderen.”

Politieke behandeling
Het voorstel staat op de agenda van de Algemene Raadscommissie op 4 november. Tijdens deze commissie wordt bepaald wanneer het door de gemeenteraad wordt besproken.