BERGEN - In samenspraak met het Ministerie van BZK is de doelgroepenverordening van de gemeente aangepast. Deze aanpassing was nodig nadat het ministerie oordeelde dat een Bergense regel om inwoners voorrang te geven bij de bouw van nieuwe koopwoningen niet paste binnen de huidige huisvestingswet. De aangepaste verordening is ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Aanpassingen
In het voorstel zijn alle bindingseisen uit de verordening geschrapt en wordt het artikel over de toewijzing van sociale koopwoningen geschrapt. De gemeente Bergen is toegelaten tot een pilot van het ministerie om via de doelgroepenverordening ook regels te stellen voor koopwoningen tot € 325.000,-. In het voorstel is die pilot gelijk verwerkt. In het kort betekent dit dat deze woningen voor tien jaar een vaste prijs hebben van maximaal € 325.000,- plus inflatie. Deze woningen kunnen dan niet met grote winsten tussentijds worden verkocht, wat helpt bij het betaalbaar houden van woningen in onze gemeente.

Nieuwe wet
Sinds duidelijk werd dat de Bergense voorrangsregel niet paste binnen de huidige huisvestingswet, is zowel ambtelijk als bestuurlijk in Den Haag gepleit voor het versneld aanpassen van deze wet. Dit pleidooi heeft succes gehad. Twee weken geleden heeft de ministerraad besloten een wetswijzing ter consultatie vrij te geven die de Bergense voorrangsregel onder voorwaarden weer mogelijk maakt. Zodra de wetswijziging van kracht is kan de Bergense voorrangsregel opnieuw worden ingevoerd. De doelgroepenverordening moet dan wederom worden aangepast en door de raad vastgesteld.

Extern onderzoek
De gemeente Bergen gebruikt nog andere voorrangsregels dan de regel die het ministerie afkeurt. Om er zeker van te zijn dat deze regels mogen worden toegepast worden alle voorrangsregels die de gemeente nu gebruikt extern getoetst op juridische houdbaarheid. Voor die toetsing is opdracht gegeven aan het gerenommeerde advocatenkantoor AKD. In deze externe beoordeling worden ook de voorrangsregels meegenomen die het college al in onderzoek had.

De uitkomsten uit het onderzoek worden in december verwacht. Op basis van die uitkomsten start het college de communicatie over op welke manier aan inwoners voorrang kan worden gegeven bij woningtoewijzing. Het college legt eventuele aanbevelingen uit het onderzoek voor aan de gemeenteraad.