BERGEN - De begroting 2022 van de gemeente Bergen heeft een omvang van € 83 miljoen euro. Net als vorig jaar is de begroting structureel sluitend. “De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld.

In deze begroting worden de plannen voortgezet die zijn opgesteld in het formatieakkoord (2019-2022) en de focusagenda. “We kiezen ervoor als lokale overheid om te investeren en daarmee mensen aan het werk te houden. Dat doen we door onze woningbouwprojecten voort te zetten, evenals de voetbalfusie, de herinrichting van de centra van Bergen en Schoorl en meerdere nieuwe schoolgebouwen. Daarnaast worden extra middelen vrijgemaakt voor onze economie, duurzaamheid en welzijnsbeleid.”
Beleidsarme begroting

De begroting wordt gepresenteerd aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen. Dat betekent dat deze beleidsarm is. Dat geeft een volgend college ruimte om de middelen in te zetten voor nieuw beleid.

Lokale lasten
De rioolheffing daalt met 4%, de afvalstoffenheffing stijgt met 2% en de OZB met 7%.

De woonlasten van huurders (afvalstoffenheffing en rioolheffing) dalen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met € 2,- naar € 584,-.

De woonlasten voor woningeigenaren (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woning met € 29,- per jaar naar € 1.060,-.

Zoals bekend zorgen de WOZ-waarden ervoor dat de OZB hoog is in Bergen. Daarbij moet worden gesteld dat het tarief dat Bergen hanteert nog altijd lager is dan het landelijk gemiddelde.

Financiële onzekerheden
Helaas zijn er altijd nog een aantal financiële onzekerheden waarop het college weinig tot geen invloed heeft. Dit komt grotendeels door het uitblijven van een nieuw kabinet. Te denken valt aan de Wmo, de invoering van de Omgevingswet en het wel of niet structureel worden van de extra inkomsten jeugdhulp. In het sociaal domein is er mogelijk een tekort vanaf 2022.

Nieuwe ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft nog geen besluit kunnen nemen over twee nieuwe ontwikkelingen in Bergen. Het gaat om de dorpshuizen die vragen om groot onderhoud en een toekomstbestendige inrichting, en de oprichting van de SORA (regionaal participatiebedrijf). De planning is dat deze besluiten nog in 2022 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Ter bespreking

De begroting wordt op 14 oktober besproken in de Algemene raadscommissie en op 28 oktober in de gemeenteraad.