BERGEN - De begroting 2023 van de gemeente Bergen heeft een omvang van € 98,5 miljoen euro. Net als voorgaande jaren is de begroting 2024 sluitend. “De gemeente Bergen is vooralsnog financieel gezond”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Financiën en Sociale en Economische Zaken).In deze begroting zet het college de voornemens uit het raadsbrede akkoord verder om in concrete doelen voor 2024 en verder. “Bij die uitwerking, ook in de begroting, staat het draagvlak en het vertrouwen van de inwoners centraal. Goede participatie van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden heeft daarom ook in 2024 voor ons prioriteit.”

Aantrekkelijke gemeente

Uitgangspunt is dat de gemeente Bergen ook in 2024 een aantrekkelijke gemeente blijft om in te leven, te werken en om te bezoeken. Het aanbod woningen wordt vergroot door meer huizen te bouwen. “Huizen voor verschillende doelgroepen op verschillende locaties in de kernen”, zegt wethouder Yvonne Roos. Een woon- en woonzorgvisie die daarvoor als onderlegger dienen, zijn in de maak.

Daarnaast is het versterken van sociale betrokkenheid van onze inwoners bij elkaar een speerpunt, om fysiek en mentaal zo gezond mogelijk te blijven. “Onze jeugd heeft daarbij extra de aandacht. Uiteraard werken we ook door aan het steeds beter organiseren van welzijns- en WMO-voorzieningen waar ook andere doelgroepen veel baat bij hebben”, licht Wiesehahn toe.

Veiligheidsgevoel in de kernen

Ook werkt het college door aan het vergroten van het veiligheidsgevoel in de kernen. Onlangs waren er drie informatieavonden over Veiligheid. “Er zijn vier aandachtpunten benoemd: verkeersveiligheid, sociale overlast, jeugd en (verboden) middelengebruik en ondermijning. Daarnaast hebben we aan de inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden op veiligheidsgebied”, aldus burgemeester Lars Voskuil. De opgehaalde informatie wordt verwerkt in een integraal veiligheidsbeleidsplan voor de komende vier jaar. Hierin komt te staan op welke onderwerpen de veiligheid nog kan worden verbeterd en wat hieraan wordt gedaan binnen de gemeente Bergen.


Mobiliteitsvisie

Met betrekking tot mobiliteit is er een Mobiliteitsvisie in de maak. “Met deze visie gaan we antwoorden op de vraag hoe we de dorpen, welzijnsinstellingen en het strand en de daar actieve bedrijven ook in de toekomst bereikbaar houden”, licht wethouder Ernest Briët (Verkeer en Vervoer) toe. “De aanpak van de parkeerdruk en fietsveiligheid zijn hier voorbeelden van.” Ook bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie worden inwoners en ondernemers betrokken.

De wethouder met tevens Verduurzaming in zijn portefeuille, geeft bovendien aan dat er in 2024 veel projecten worden uitgevoerd die de gemeenschap helpen om schoner en duurzamer samen te leven.

Ravijnjaar 2026

De bekostiging per inwoner van het Rijk voor gemeenten gaat na 2026 drastisch dalen. Wiesehahn: “Het Rijk heeft nog niet aangegeven om hoeveel geld het gaat, maar voor de gemeente betekent dat wel dat raad en college voorzichtig moeten zijn met het aangaan van grote structurele verplichtingen.”
Lokale lasten

Rioolheffing

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 het PWR (Programma stedelijk Water en Riolering) vastgesteld. Het daaruit volgende tarief voor 2024 bedraagt € 201 per huishouden. Het tarief stijgt met 8,5% ten opzichte van 2023.

Afvalstoffenheffing

Bij de vaststelling van het grondstoffenbeleidsplan is besloten om met ingang van 2024 een variabele heffing in te voeren. Dit betreft een basistarief van 87% en een variabel tarief van 13% van de kosten. Het basistarief 2024 is voor een meerpersoonshuishouden € 312 en voor een eenpersoonshuishouden € 235.

Het gemiddelde tarief voor een meerpersoonshuishouden inclusief de variabele kosten komt daarmee op € 358,62 en voor een eenpersoonshuishouden op € 270,11.
Het gemiddelde tarief daalt met 3% ten opzichte van 2023.

OZB
Gezien de hoge inflatie en de lage indexatie van 2% OZB in 2023 stijgt de onroerendezaakbelasting in 2024 met 6%.

Ter bespreking
De begroting wordt op 19 oktober besproken in de Algemene raadscommissie en op 2 november in de gemeenteraad.