EGMOND AAN DEN HOEF - Het college stelt voor om Prinses Marijkelaan 1 te kiezen als de plek voor het nieuwe IKC* in Egmond aan den Hoef. Dit besluit komt na een onderzoek en overleg met de betrokken inwoners. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan kan de school tijdens de bouw het voormalige gebouw van basisschool De Boswaid aan Guyotte van IJsselsteinlaan 34 gebruiken als tijdelijke huisvesting. Het advies van het college aan de raad is om een projectleider de tijdelijke huisvesting, de verhuizing, sloop en nieuwbouw te laten begeleiden en het benodigde aanvullende budget vrij te maken.

De kledingbank en de Stichting Techniek voor kinderen zijn nu nog gevestigd in de voormalige Boswaidschool. “Het college denkt met ze mee over een alternatieve locatie per 1 januari 2025”, aldus wethouder Marco Wiesehahn.

Ontwikkeling van een nieuw IKC in Egmond aan den Hoef
In het Onderwijs Huisvestings Programma 2022 heeft het college besloten om een nieuw IKC in Egmond aan den Hoef te ontwikkelen, op aanvraag van schoolbestuur Blosse. De raad heeft budget voor deze nieuwbouw goedgekeurd. Eerder werd de plek van de oude basisschool De Boswaid aan de Guyotte van IJsselsteinlaan als locatie gekozen. De gemeenteraad heeft daarna gevraagd om de inwoners goed bij dit plan te betrekken voordat er een besluit over de locatie wordt genomen.

Locatiestudie en participatieproces voor nieuw IKC in Egmond aan den Hoef
In het laatste kwartaal van 2023 voerde bureau BRO een locatiestudie uit. Deze werd begin december afgerond. Begin 2024 rondde de gemeente samen met inwoners en belanghebbenden het participatieproces af, waarbij iedereen zijn mening kon geven. Dit gebeurde via informatiebijeenkomsten in dorpshuis Hanswijk en online. Ongeveer 80 mensen kwamen op de bijeenkomsten af. De peiling is in totaal 131 keer ingevuld. Wethouder Marco Wiesehahn: “Uit dit proces blijkt dat een heel ruime meerderheid, circa 80% van de participerende inwoners, de voorkeur geeft aan de bouw van het nieuwe IKC op de locatie Prinses Marijkelaan 1. Met dit voorstel aan de raad geven we gehoor aan de voorkeur van de meeste Hoevers, zonder de zorgen van tegenstanders te negeren. Als het om geluidsoverlast en parkeerdruk gaat, werken we met het schoolbestuur van Blosse serieus aan passende maatregelen”.

Scenario's voor de nieuwbouw
Er zijn twee scenario’s overwogen. Het eerste scenario gaat om nieuwbouw op de locatie Prinses Marijkelaan 1. Kindcentrum De Kiem moet daarvoor tijdelijk verhuizen naar het gebouw van de voormalige basisschool De Boswaid. Dat gebouw moet dan weer geschikt worden gemaakt voor onderwijs en er moeten 2 noodlokalen worden bijgeplaatst. Het gebouw aan de Prinses Marijkelaan moet worden gesloopt en het terrein bouwrijp worden gemaakt voor de nieuwbouw. Na de nieuwbouw verhuist De Kiem terug naar de Prinses Marijkelaan. Bij het tweede scenario, nieuwbouw op de locatie Guyotte van IJsselsteinlaan 34, blijft De Kiem tijdens de bouw in het huidige gebouw. Het oude gebouw van De Boswaid wordt gesloopt en het terrein klaargemaakt voor nieuwbouw. Na de nieuwbouw verhuist De Kiem naar de nieuwe locatie.

Regionale samenwerking en couleur locale in Egmond aan den Hoef
Dit project in Egmond aan den Hoef is een goed voorbeeld van hoe het college van Bergen te werk gaat. De inwoners hebben aangegeven betrokken te willen worden bij het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, met speciale aandacht voor geluidsbeperking en verkeersveiligheid. Mede op basis van de uitkomst van het participatieproces wordt geadviseerd de voorkeur voor het 1e scenario uit te spreken.

Planning en meer informatie
Binnenkort wordt dit voorstel besproken door de Algemene Raadscommissie en de gemeenteraad. De data daarvoor volgen deze week.
Meer informatie over IKC De Kiem in Egmond aan den Hoef staat op www.bergen-nh.nl/kiem.

*IKC = Integraal Kind Centrum