BERGEN - Kunst in uitvoering, kunst voor iedereen en kunst in de kern. Dat zijn de drie hoofdlijnen van de nieuwe Cultuurnota waarmee het college dinsdag heeft ingestemd. Wethouder Antoine Tromp: “In het nieuw cultuurbeleid ligt de focus op het maken en zichtbaar maken van kunst. De gemeente moet een plek zijn en blijven van allerlei uitingen van kunst en cultuur, door professionals en amateurs.”

De Cultuurnota kwam tot stand na een participatietraject. Er zijn eind vorig jaar verschillende gesprekken gevoerd met inwoners en het cultuurveld. “Uit die gesprekken kwam duidelijk naar voren dat kunst en cultuur in ons DNA zit; dat is onze identiteit. Dat heeft de basis voor deze nota gelegd.”

Kunst in uitvoering
“Een van de uitgangspunten is dat we een gemeente willen zijn waar kunst wordt gemaakt en niet alleen tentoongesteld. Makers zorgen voor een levendig cultureel klimaat”, zegt de wethouder. In de nota staat dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden en behoefte aan ateliers, culturele ontmoetingsplaatsen en broedplaatsen. “Inwoners en kunstenaars geven aan dat hieraan dringend behoefte is, maar de precieze behoefte is nog niet helder. De gemeente wil graag die behoefte onderzoeken en bekijken hoe we eventueel in deze behoefte kunnen voorzien.”

Uniek cultureel profiel per kern
De wethouder benadrukt dat elke kern een eigen uniek cultureel profiel heeft. “Bergen is meer gericht op de (hedendaagse) kunsten, Schoorl legt het accent op het unieke landschap en inspirerende natuur waar vroeger en ook nu kunstenaars op afkomen, en Egmond kan bogen op een bijzondere lokale cultuurhistorie met een grote invloed op de Nederlandse geschiedenis.”

Kunst voor iedereen
In het kader van Kunst voor iedereen is het idee dat op elke basisschool cultuureducatie wordt aangeboden en dat er aandacht is voor de ontwikkeling van cultureel talent bij de jeugd. Daarvoor wordt de samenwerking met de bibliotheek en Artiance gecontinueerd.

Kunst in de kern
Het is de bedoeling dat kunstuitingen terug zijn te zien in de kernen, bijvoorbeeld door kunst in de buitenruimte. Per kern wordt een zogenoemd programmeringsbudget beschikbaar gesteld.

Afzonderlijk voorstel Museum Kranenburgh

In Kranenburgh wordt het culturele DNA van de verschillende kernen zichtbaar. Het museum houdt het DNA ook levend en geeft die inspiratie door. Door middel van prikkelende tentoonstellingen, het beheren en tonen van de kunst- en cultuurhistorische collecties en het bieden van een thuisbasis aan de kunstenaarsvereniging het KCB. Kranenburgh verzorgt daarnaast kunst- en cultuureducatie op alle scholen in de kernen.

Voor Museum Kranenburgh is een afzonderlijk investeringsvoorstel gemaakt. Het college liet in 2020 onderzoek uitvoeren naar de perspectieven van het museum voor de komende jaren. “Op dit moment is het ontbreken van een depot één van de belangrijkste knelpunten. Dat is nodig voor het behoud van de kunst en cultuurhistorische collecties.” Het college vraagt hiervoor aan de raad een investeringskrediet van 1,5 miljoen euro. Van dat geld kan het depot aan de Berkenlaan klimatologisch op orde worden gebracht en een nieuw depot worden gerealiseerd.

Daarnaast wil het college 30.000 euro subsidie verlenen om de tuin bij Museum Kranenburgh te ontwikkelen tot onderdeel van het museum. “Dat brengt natuur en beeldende kunst op ultieme wijze samen.” Ook op andere onderdelen vraagt het college de raad om Kranenburgh meer financiële armslag te geven in de bedrijfsvoering, Zo kan Kranenburgh haar culturele rol voor Bergen blijven vervullen, vele bezoekers blijven trekken en meegroeien met de tijd.

Op agenda commissie en raad
De nota wordt op 18 maart besproken in de Algemene raadscommissie en staat op 8 april op de agenda van de gemeenteraad.