BERGEN - De pilot woningverduurzaming door objectgebonden financiering gaat niet door. Dat heeft het college vandaag kenbaar gemaakt. Een positieve afloop voor het project werd onzeker, mede door uitspraken van de minister van Financiën.

Het college betreurt het, maar noemt tegelijkertijd de risico’s te groot: “We zijn en blijven zoeken naar innovatieve mogelijkheden om onze omgeving te verduurzamen. We vinden het vooral jammer voor de vele enthousiaste inwoners die interesse hebben getoond”, aldus wethouder Antoine Tromp.

Het project werd al op 9 december opgeschort naar aanleiding van een brief van een deelnemer die verschillen meldde in offertes en onderbouwing daarvan. Het college heeft opdracht gegeven dit goed uit te zoeken. Op 17 december volgde een bericht van de VNG waarin de minister van Financiën aangeeft dat gebouwgebonden financiering via baatbelasting niet toegestaan is.

Verder wijst een second opinion, die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, uit dat er risico’s bestaan, bijvoorbeeld als de woningen worden doorverkocht. De nieuwe eigenaren kunnen procederen tegen de aanslagen van de baatbelasting. Dit risico was bij het aangaan van de pilot al bekend, echter is door het onafhankelijke onderzoek niet weggenomen en nogmaals bevestigd.

Uitrol
De pilot was vanzelfsprekend bedoeld om verder uit te rollen. Bij verduurzaming van tweeduizend woningen met een gemiddelde kostentoerekening van €20.000 gaat het hierbij om een totaal aan baatbelasting van € 40.000.000. Bij een belastingomvang van dergelijke grootte kan de gemeente geen verantwoordelijkheid op zich nemen met betrekking tot welk risico dan ook.

“Het gaat in de pilot om tien woningen. Als we nu al dergelijk grote risico’s zien, heeft voortzetting van de pilot geen toegevoegde waarde. Hoe spijtig ook, want het initiatief om woningen te verduurzamen is zeer te prijzen”, aldus Tromp. Het ministerie werkt aan nieuwe wetgeving. Mogelijk biedt deze ruimte voor dergelijke initiatieven.