BERGEN - Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen. Woningeigenaren mogen straks alleen nog van juni tot en met augustus hun woning recreatief verhuren. Daar buiten alleen met een ontheffing. Dit voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het voorstel van het college volgt op diverse handhavingsverzoeken en meldingen van inwoners over woningen die worden gekocht door beleggers om permanent te worden verhuurd.

Na vaststelling van het beleid over recreatieve verhuur van eigen woningen wordt de bestaande huisvestingverordening aangevuld met de regels over onttrekking. Door het beleid te verankeren in de huisvestingsverordening heeft de gemeente de mogelijkheid om bij overtreding handhavend op te treden. In bijzondere gevallen kan de gemeente ontheffing verlenen. De spelregels hiervoor worden nog uitgewerkt. De planning richt zich op een start van het handhavingstraject in 2021.

Het voorstel is mede tot stand gekomen na diverse inwonersavonden, gesprekken met belanghebbenden, de branche en de raad. Mede naar aanleiding van deze ontmoetingen is de vensterperiode opgerekt van twee naar drie maanden en is deze aangevuld met de mogelijkheid tot een ontheffing. Voor eigenaren die niet in de zomermaanden willen of kunnen verhuren, kan de gemeente gemotiveerd een uitzondering maken. Met dit richtinggevend voorstel meent het college aan meerdere belangen tegemoet te komen. Het verhuren van woningen hoort immers min of meer tot het DNA van de gemeente. Tegelijkertijd moet de overlast teruggedrongen worden en de woningmarkt meer doorstroming krijgen. Daarnaast wordt met het beperken van recreatieve verhuur van woningen ook het belang van de recreatieve verhuursector gediend. Deze sector ervaart op dit moment oneerlijke concurrentie.

Met het opstellen van dit voorstel voldoet het college van burgemeester en wethouders aan de opdracht van december 2017 van de raad om te onderzoeken hoe de recreatieve verhuur van woningen gereguleerd kan worden. Op 13 juni a.s. wordt het voorstel besproken in de commissie. Inwoners en belanghebbenden kunnen hier inspreken.

Voor inzage van de stukken en om gebruik te kunnen maken van uw spreekrecht verwijzen wij u graag naar https://www.raadbergen-nh.nl/