SCHOORL - In de raadsvergadering van donderdag 28 januari 2021 hebben het college en de raad overeenstemming bereikt over de invulling van het amendement, waarbij het handhaven van de voorrang van de fietsers op de kruising Laanweg-Sportlaan centraal stond.


Unaniem is gekozen voor een fietsrotonde als oplossing.Het ontwerp van de herinrichting van het Centrumplan Duindorp Schoorl is november 2019 goedgekeurd door de raad. Bij dit besluit was wel een amendement ingediend met een belangrijk beslispunt, namelijk dat fietsers op de kruising Laanweg-Sportlaan voorrang blijven houden.

Door een extern bureau is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden. Afgelopen week is nog eens extra de mogelijkheid van een fietsrotonde onderzocht. Uiteindelijk zijn alle partijen in de raad het eens geworden over de variant die het meeste recht doet aan Schoorl en dat is een fietsrotonde. Groot voordeel hiervan is dat fietsers voorrang blijven houden.

Fietsrotonde
Een fietsrotonde is een betrekkelijk nieuwe oplossing en zowel op het gebied van verkeersveiligheid als comfort een goede oplossing. Voor zover bekend zijn er slechts enkele werkende voorbeelden op binnenstedelijke kruisingen. “Dit is volgens alle partijen de beste oplossing”, aldus wethouder Erik Bekkering.

De gemeente Bergen gaat de uitdaging aan om nu ook een fietsrotonde aan te leggen in de toeristische omgeving van Schoorl. Voor fietsers wordt een rotonde om de kruising heen aangelegd waarop fietsers voorrang hebben. Door de fietsrotonde te combineren met (extra) snelheidsremmende maatregelen wordt de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd. De auto’s moeten een duidelijk zicht hebben op de oversteek en zo de naderende fietsers tijdig kunnen signaleren. Op alle aansluitende wegen op de fietsrotonde kan een zebra worden toegevoegd om de oversteekpunten beter te laten opvallen.

Ontwerp wordt uitgewerkt
Het ontwerp van de fietsrotonde wordt nu verder uitgewerkt. Deze oplossing valt wel duurder uit. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld. Ook is er afgesproken dat als de fietsrotonde in gebruik wordt genomen, er een jaar lang wordt gemonitord of de fietsrotonde goed functioneert. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen.