BERGEN - Het college van Bergen heeft dinsdag 28 mei besloten om akkoord te gaan met de Kadernota 2020 en de Jaarrekening 2018 en deze stukken ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Nieuw beleid in de kadernota 2020
Het college presenteert met trots een kadernota die ambitieus en realistisch tegelijk is. Uitgaande van de huidige gegevens, geeft de kadernota voor de komend jaren een positief financieel plaatje. De nota focust op een groot aantal zaken die in het formatie-akkoord worden genoemd en geeft een beeld van wat de komende periode nodig is om deze plannen te realiseren.

Enkele voorbeelden van maatregelen en nieuw beleid in de kadernota zijn:
- Er wordt voorgesteld de belasting voor inwoners te beperken door de rioolheffing te verlagen.
- Een belangrijk thema in het formatie-akkoord is duurzaamheid. In het kader van de pilot ‘woning-gebonden financiering’ wordt aan de raad gevraagd om voor het opschalen van de aanpak voor het verduurzamen van 1200 particuliere koopwoningen het budget structureel te verhogen.
- Het streven om biodiversiteit in de gemeentelijke plantsoenen te bevorderen en daar financiële middelen voor beschikbaar te stellen.
- In het formatieakkoord wordt museum Kranenburgh gevraagd om landelijk aansprekende tentoonstellingen te organiseren. Deze zijn erg kostbaar. Daarom wordt hiervoor middels de kadernota een gemeentelijke bijdrage gevraagd.
- Er zijn volop ontwikkelingen in het sociaal domein. Er komen opnieuw taken op de gemeente af, bijvoorbeeld rondom beschermd wonen, inburgering en jeugdhulp. Dit vereist naar verwachting de komende jaren veel aandacht en inzet van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

De jaarrekening 2018 sluit met positief resultaat
De jaarrekening 2018 is afgesloten met een voordeel van ruim 1,5 miljoen euro. Bij het vaststellen van de begroting voor 2018 was al rekening gehouden met dit resultaat. Het saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor de schuldpositie van de gemeente wordt verminderd.

De raad aan zet
Op 18 juni zal de Algemene Raadscommissie zich over de stukken buigen. Op 9 juli worden ze in de gemeenteraad behandeld.