BERGEN - Terug naar plan 1.0, in gesprek over een alternatief voor de Aldi en overleg met de huidig projectontwikkelaar, dat is de nieuwe status van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Na gesprekken met ontwikkelaar Schrama, bewonersvertegenwoordiging BBC, Stichting Mooier Bergen en supermarktketen Aldi kan de gemeente vandaag goed nieuws melden: er is zicht op een nieuw gedragen plan voor de Harmonielocatie.


Wethouder Klaas Valkering: ‘We zijn heel ver. Ik wil bijna zeggen: we zijn er uit. Maar daar wachten we nog even mee. We moeten de juiste stappen doorlopen. De diverse belanghebbenden moeten formeel nog goedkeuring geven. En het laatste woord is natuurlijk aan onze raad. Maar dat dit goed nieuws is, is zeker.’ De wethouder doelt met zijn voorbehoud onder andere op de onderhandelingen met de projectontwikkelaar Schrama en de instemming van de leden van de BBC.

Met het positieve bericht uit het gemeentehuis komt mogelijk een einde aan een jarenlange discussie over de Harmonielocatie. Het laatste plan kon rekenen op veel weerstand en werd uiteindelijk bij de Raad van State op formele gronden vernietigd. De opdracht van de raad aan het nieuwe college was om een einde te maken aan de impasse. Daar lijkt het college in geslaagd.

Bewoners en gemeente gaan voor participatie
Gemeente en het bestuur van de BBC en Stichting Mooier Bergen hebben afgelopen periode constructief samengewerkt aan de notitie “Ruimtelijke randvoorwaarden ontwikkeling Harmonielocatie”. In die notitie staan de nieuwe voorwaarden voor een ontwikkeling op de Harmonielocatie. Die voorwaarden komen er kort gezegd op neer dat er geen supermarkt meer wordt gerealiseerd en dat voor de verdere bebouwing wordt aangesloten bij de oude plannen uit 2011. Die plannen konden destijds rekenen op veel steun zowel politiek als bij de bewoners. De nieuwe voorwaarden zijn tot stand gekomen onder de nadrukkelijke afspraak dat de gemeenteraad, de leden van de BBC en de Stichting hier nog wel hun goedkeuring aan moeten geven.

Constructief overleg met ontwikkelaar
Gemeente en ontwikkelaar Schrama voeren constructief overleg met elkaar over de beëindig van de anterieure overeenkomst. Deze gesprekken hebben als insteek de voorwaarden waaronder partijen afscheid van elkaar kunnen nemen inzake de ontwikkeling in het centrum. Onderdeel van gesprek is tevens op welke wijze de ontwikkelaar zijn grondeigendom inbrengt in een nieuwe ontwikkeling op de Harmonielocatie. Pas als er definitieve afspraken zijn gemaakt over rechten, plichten en belangen wordt de anterieure overeenkomst beëindigd. Deze is op dit moment nog formeel van kracht.

Alternatief voor supermarkt
Met de winkelketen Aldi wordt gesproken over een alternatieve locatie in de gemeente. Deze gesprekken zijn constructief en oplossingsgericht maar nog niet afgerond. Verwachting is dat hier in de eerste helft van 2020 hier meer duidelijkheid over komt. ‘Het college heeft veel waardering voor ieders constructieve inbreng. Ons uitgangspunt dat we dit samen doen, daar hecht ik veel belang aan. Alles in het teken van een mooie ontwikkeling in ons dorpscentrum waar toekomstige generaties nog lang plezier aan kunnen hebben.’, aldus wethouder Valkering.