BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad opnieuw een sluitende begroting presenteren zonder te hoeven ombuigen. Bovendien wil het college ook komend jaar de lasten voor haar inwoners verlagen. “Het college is content met de begroting, zeker gezien de ombuigingen die vele gemeenten in het land moeten maken. We kunnen bovendien wat terug doen voor onze bewoners.”, aldus wethouder Jan Houtenbos (Financiën).

De nu voorliggende begroting 2020 bevat de eerste uitwerking van het formatieakkoord 2019-2022 Nieuw Vertrouwen. De punten die eerder in 2019 en nu in 2020 verder worden uitgewerkt, zijn opgenomen in de begroting. Het uitvoeringsprogramma van het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen (172 punten) wordt voorzien van een meerjarenplanning die separaat ter informatie aan de raad wordt aangeboden in de Begrotingsraad.

Lagere lasten
De lagere lasten voor inwoners worden vooral gerealiseerd door de lagere rioolheffing. De rioolheffing daalt met € 28,- (9%) en de afvalstoffenheffing stijgt met € 10,- (3%), per saldo dalen de lasten van riool en afval met € 18,-. De OZB opbrengst stijgt in verband met de indexatie van 2,4%. De aanslag voor een huis met de gemiddelde WOZ waarde stijgt daarmee met € 8,-. Per saldo blijft er een lastenverlichting over voor zowel huiseigenaren als huurders.

Zorgen gemeentefonds
De gemeente heeft wel zorgen vanwege de herijking van het Gemeentefonds vanaf 2021. Deze herijking geldt voor iedere gemeente, maar voor Bergen geeft deze extra onzekerheid in verband met de verrekening van overige eigen middelen zoals parkeerinkomsten en toeristenbelasting. Mogelijk worden dit soort inkomsten straks voor een deel verevend met overige gemeenten, wat een sterk nadelig effect kan hebben op de financiën van de gemeente.

Fusielocatie en sporthal
Vanwege de uitspraak van de Raad van State over de PAS schuift het college de investeringen voor de voetbalfusie Egmond en de sporthal van Egmond aan Zee door naar 2021. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de gevolgen van de uitspraak en hoe verder.

Begrotingsraad
Op 10 oktober wordt de begroting in de ARC besproken en op 31 oktober is de behandeling in de Raad.