BERGEN - De gemeente Bergen sluit aan bij twee zienswijzen op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050; een regionale zienswijze van acht omliggende gemeenten, en de zienswijze van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen. Het ontwerp heeft mogelijk gevolgen voor het leefklimaat en gezondheid in de gemeente Bergen en de regio.

Meerdere zienswijzen ingediend

Om de belangen van inwoners te behartigen werkt de gemeente Bergen samen met acht gemeenten in de Bestuurlijke Agenda Regio IJmond-Alkmaar. Vanuit deze groep is een gezamenlijke zienswijze ingediend.

Deze regionale zienswijze sluit op zijn beurt weer aan bij de zienswijze van de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS). Deze bestuurlijke samenwerking van 56 gemeenten en vier provincies heeft op 18 juni een zienswijze aan het ministerie gestuurd.

Lokale ervaringen belangrijk

Naast deze regionale en bovenregionale zienswijzen onderschrijft het college de zienswijze van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB). Wethouder Arend Jan van den Beld zegt hierover: “Als gemeente vinden we het belangrijk om gezamenlijk op trekken en daarmee een sterk regionaal geluid te laten horen. De zienswijze van VDEB brengt thema’s onder de aandacht die lokaal worden ervaren, zoals vlieghinder en de ontwikkeling van de luchtvaart. Een mooie aanvulling op de (boven)regionale zienswijzen en van toepassing op onze hele gemeente”.

Geluidshinder beperken


De zienswijze van VDEB richt zich vooral op leefbaarheid. Bestuurslid Rob Tijsen van VDEB is blij met de ondersteuning van het college. “Mooi om te zien dat onze zorgen over de leefbaarheid in onze dorpskern ook worden onderkend door de gemeente. Vooral de geluidsbelasting van dalende en stijgende vliegtuigen zowel overdag als in de nacht zijn een constante ergernis. Hopelijk zorgt ons gezamenlijk geluid voor een luchtvaartnota waarin pas sprake van groei kan zijn als de hinder structureel wordt ingeperkt”, aldus Tijsen.

Vervolg luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt alle zienswijzen. Als alle procedures doorlopen zijn kan naar verwachting eind 2020 een definitieve luchtvaartnota 2020-2050 aangeboden worden aan de Tweede Kamer.