EGMOND - De drie voetbalclubs Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels zijn sinds 16 maart 2023 officieel gefuseerd tot één Egmondse voetbalclub: VV Egmond. Vandaag besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen over de voorkeurslocatie om de nieuwe club te huisvesten. Volgens het college zijn, mede gezien het Programma van Eisen van de voetbalverenigingen zelf, de sportvelden aan de Hogedijk de enige reële optie.

“Met dit besluit zetten we een volgende stap op weg naar een nieuwe voetbaltoekomst van de Egmonders samen. Dat gaan we doen op een nieuw te creëren, centraal gelegen mooie accommodatie. Tegelijkertijd zijn we ons er ook zeer van bewust dat we hiermee ook het begin van het einde van de oude Egmondse voetbalverenigingen inluiden. Zo’n beslissing gaat velen in de drie Egmondse kernen niet in de koude kleren zitten. Als je jarenlang lid was of je met hart en ziel hebt ingezet voor je eigen club, is dit een heel verdrietig proces. Maar we moeten, in het belang van alle voetballende Egmonders, echt vooruit. En dan is de beslissing voor deze locatie de meest voor de hand liggende”, aldus wethouder Marco Wiesehahn.

Aantal velden en natura 2000 bepalend
De keuze voor het huisvesten van de nieuwe vereniging aan de Hogedijk heeft het college zorgvuldig vormgegeven op basis van het door het fusiebestuur van VV Egmond opgestelde Programma van Eisen, de aangeleverde informatie vanuit de drie voetbalclubs zelf en het recent door ingenieursbureau DHV Royal Haskoning uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden op de drie locaties.

Wiesehahn: “Het onderzoek heeft goed inzichtelijk gemaakt dat elke locatie voor- en nadelen heeft. Punt is dat een gezonde toekomst voor VV Egmond alleen haalbaar is met minimaal vier, maar liever nog vijf velden. Die noodzaak maakt het realiseren van een nieuwe accommodatie op de huidige locaties van Egmondia en Adelbert planologisch en ruimtelijk niet haalbaar. Beide locaties liggen aan beschermde natuurgebieden. Die gronden zijn ook zo bestemd. Het vergt een complex en vooral juridisch langdurig proces om daar de bestemming ‘sport’ op te krijgen. En er is ook geen garantie op een eindresultaat. Die zorg geldt niet voor de locatie aan de Hogedijk. Daar kunnen we planologisch en ruimtelijk snel aan de slag met de realisatie. Die gronden zijn immers al bestemd voor sport en liggen op ruimere afstand van de natura 2000 gebieden. En ook op die locatie is voldoende ruimte voor de noodzakelijke parkeerplaatsen.”

Behoud van het sociale hart

Het college herkent ook een aantal zorgen en aandachtspunten die belanghebbenden enerzijds en het onderzoek anderzijds hebben benoemd als het gaat om de realisatie van het nieuwe complex aan de Hogedijk. Een eerste belangrijke zorg die is geuit, is de verandering in beleving en de centrale plek in het lokale sociale netwerk die de clubs nu in hun eigen kernen vervullen.

Wiesehahn: “Eén ding weet ik in ieder geval zeker. Het gaat anders worden. Daar is geen ontkomen aan, welke locatie we ook hadden gekozen. Maar als iedereen de schouders eronder zet en op die nieuwe plek alle oude netwerken samenbrengt, gaan wij als college ervan uit dat ook die nieuwe locatie een centrale plek gaat vervullen in het sociale leven van alle Egmonders.”

Verkeer en Bollenteelt

Naast de sociale zorg hebben inwoners en het onderzoek de verkeersveiligheid van met name het langzame verkeer als aandachtspunt aangedragen. Daar doet het college de komende maanden uitgebreider onderzoek naar. De bereidheid is er om noodzakelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van het verkeer van en naar de nieuwe locatie te waarborgen. Tot slot wil het college ook de impact van de bollenteelt en met name het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op het gebruik van het sportcomplex met een onderzoek zo goed mogelijk in kaart brengen.

Voorbereidingsbudget

Voor de verdere uitwerking van het plan voor een nieuw sportcomplex aan de Hogedijk vraagt het college aan de gemeenteraad een voorbereidingsbudget. Dit wordt besproken op 22 juni in de Algemene Raadscommissie en op 6 juli in de gemeenteraad.

Informatieavond

In aanloop naar de raadsvergadering organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners, leden van de verenigingen, stakeholders en andere belangstellenden. Hierover volgt binnenkort meer informatie.