BERGEN - Het Bergense college heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de actualisatie van het Parkeerbeleid plus de uitvoeringsagenda. “Door de maatregelen in het nieuwe parkeerbeleid wordt de leefbaarheid in de dorpen vergroot en de parkeeroverlast verkleind zonder dat dit ten koste gaat van bewoners en ondernemers in de dorpen”, aldus wethouder Erik Bekkering.


Het parkeerbeleid wordt later voorgelegd aan de commissie en de gemeenteraad.

Doel parkeerbeleid
In tegenstelling tot het oude parkeerbeleid onderscheidt het college in het nieuwe parkeerbeleid verschillende typen parkeerders. Het voorstel in het nieuwe parkeerbeleid is dat parkeren voor inwoners, ondernemers en hun klanten prioriteit krijgt. Anderen, zoals langparkeerders en dagrecreanten, kunnen op grotere afstand parkeren van de centrumgebieden van de dorpen en andere drukbezochte bestemmingen.

Milieuvriendelijke insteek
Met het nieuwe parkeerbeleid wil het college de overlast van parkeren in de verschillende dorpen en bij andere druk bezochte (toeristische) bestemmingen in de gemeente Bergen verminderen en het gebruik van andere meer milieuvriendelijke vervoerwijzen bevorderen. Hierdoor verwacht de gemeente een daling van het ‘parkeerzoekverkeer’ (bezoekers die met de auto een parkeerplaats zoeken) en draagt het parkeerbeleid bij aan de gemeentelijke klimaatambities.

Uitgebreid participatieproces
In oktober 2018 vroeg de gemeenteraad aan het college in een motie het parkeerbeleid te actualiseren. Inwoners en ondernemers zijn betrokken bij deze actualisatie. Er was een expertmeeting, via een online-enquête konden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun mening geven en er waren bewonersavonden in de verschillende kernen bewonersavonden. “Op deze manier is veel informatie opgehaald. Ook is gebleken dat er verschillende meningen waren. Het college heeft daarom ook zelf een afweging moeten maken. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met ambities op het gebied van klimaat, leefbaarheid en andere beleidsterreinen.”

Maatregelen op specifieke locaties
Parkeerregulering wordt alleen ingevoerd op locaties waar dat noodzakelijk is om de schaarse beschikbare parkeerruimte te verdelen en op tijden dat de parkeerdruk hoog is. Het voorstel is dat het betaald parkeren in Schoorl daarom in de winterperiode op doordeweekse dagen vervalt. En dat in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee betaald parkeren op weekenddagen wordt ingevoerd.

Onderzoek naar transferia
Voor (dag)recreanten en andere langparkeerders wil het college onderzoeken of aan de rand van de kernen transferia kunnen worden ingericht van waaruit met aanvullend vervoer verder kan worden gereisd. Eveneens worden er (extra) fietsparkeerplaatsen aangelegd om het fietsgebruik te bevorderen. Om het gebruik van transferia te stimuleren en de parkeerdruk in de kernen te verlagen wordt een progressief tarievensysteem ingevoerd; dat wil zeggen dat het tarief oploopt naarmate men langer parkeert. Om concurrentie tussen dorpen te voorkomen blijven we wel uitgaan van één parkeersystematiek voor de hele gemeente.

Om het de gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken worden de parkeervergunningen verder gedigitaliseerd en de (digitale) parkeermogelijkheden uitgebreid. Ook de informatievoorziening wordt verbeterd.

Aanpassing vergunningsysteem
Het bestaande vergunningensysteem en de bijbehorende gebiedsindeling wordt herzien zodat vergunninghouders zoveel mogelijk dicht bij woning of bedrijf kunnen parkeren en ze niet hoeven uit te wijken naar verder weg gelegen gebieden.

Beperken (parkeer)overlast
Tevens bevat het parkeerbeleid specifieke maatregelen voor de afzonderlijke kernen in de gemeente. In Egmond aan Zee wordt het parkeren van tractoren in het dorp gereguleerd door een vergunningensysteem. In Schoorl en Bergen worden veel bermen gebruikt om in te parkeren. Op plekken waar dit overlast oplevert, worden maatregelen getroffen. Dat wordt per situatie beoordeeld.

Vooruitlopend op het parkeerbeleid zijn, vanwege de actuele problemen op deze locaties, twee ‘projecten’ naar voren gehaald. In Bregtdorp (Schoorl) wordt op dit moment met de bewoners onderzocht of een parkeervergunningengebied daar een optie is. Daarnaast wordt het aantal parkeerplaatsen langs de Duinweg in Bergen uitgebreid. Een aantal jaren geleden zijn bij het vergroenen van de omliggende wijk 55 parkeerplaatsen onttrokken aan de wijk onder andere bij de Noordlaan, Zuidlaan en Reigerslaan. Deze parkeerplaatsen dienen nog ter compensatie daarvan.