SCHOORL - De Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied heeft de provincie hiertoe eerder opgeroepen. Na de oproep van de stichting kwam de Commissie Verkenning Nationale Parken met een visie op de nationale parken. Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft deze commissie onderzocht welke gebieden in Nederland internationaal onderscheidend zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. De commissie, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft in haar advies vijf gebieden geselecteerd met internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden. Eén van deze gebieden betreft de Hollandse vastelandsduinen, van Den Helder tot Hoek van Holland. De Schoorlse Duinen maken hier deel van uit.

Bijzondere waarden
“Ons duingebied heeft bijzondere waarden voor onze gemeente”, zegt wethouder Klaas Valkering. “De status van Nationaal Park doet recht aan die bijzondere waarden en kan net als bijvoorbeeld op de Veluwe de band versterken tussen natuur, landschap, cultuurhistorie en de betekenis voor recreatie en toerisme. Daarom ondersteunt het college de wens om de Schoorlse Duinen op te nemen in een Nationaal Park.”

Ecologische samenhang

Een belangrijk criterium uit de ‘De standaard voor de gebiedsaanduiding nationaal park’ betreft de ecologische samenhang met natuurlijke processen. In de Schoorlse Duinen is de laatste jaren gewerkt aan herstel van natuurlijke processen. De ecologische betekenis is daardoor toegenomen.

Verbondenheid met regionale gemeenschap

Een ander belangrijk criterium is verbondenheid met de regionale gemeenschap. In Schoorl en in de regio is de verbondenheid met het duingebied groot. Een deel van de bevolking is werkzaam in de horeca en vrijetijdssector en daarmee nauw verbonden met de betekenis van de duinen. De duinen vormen een onlosmakelijk onderdeel van hun bijzondere woon-, werk- en leefomgeving. Ontwikkelingen in de Schoorlse Duinen worden bovendien nauwlettend gevolgd door bewoners.