BERGEN - De regeling van het Makersloket is voor kunstzinnige projecten van makers. Makers kunnen vanaf februari 2022 aan de slag. Makers kunnen tot 15 november 2021 een aanvraag indienen.

Veel kunstenaars hebben door de pandemie niet of beperkt hun activiteiten kunnen. Deze subsidieregeling Makersloket 2021(pdf, 66 KB) is bedoeld om kunstenaars een impuls te geven. En ook om het publiek weer in contact laten te komen met kunst.

Het budget van € 90.000 is eenmalig beschikbaar in 2021. Voor elke dorpskern is een derde van dit bedrag beschikbaar. Het beschikbare budget komt vanuit programmalijn Kunst in de kern.

Aanvragen voor 15 november

Makers kunnen tot 15 november 2021 een aanvraag indienen met het formulier Aanvraag Makersloket 2021(pdf, 49 KB).

U stuurt met het formulier mee:

 • Projectplan van minimaal 2 en maximaal 4 A4’s (incl. begroting

  (pdf

  , 112 KB

  )
 • communicatieplan van maximaal 1 A4,
 • CV of portfolio en
 • bewijs van vestiging in gemeente Bergen NH.

U stuurt het ingevulde formulier naar:

 • gemeente Bergen, Subsidieloket, Postbus 175, 1860 AD Bergen.
 • of via e-mail naar: info@bergen-nh.nl.

Activiteiten van 1 februari tot 1 september 2022

Projecten komen in aanmerking als de makers deze uitvoeren van 1 februari tot 1 september 2022. De bijdrage per project bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 7.500.

De eenmalige subsidie is voor de financiering voor kunstactiviteiten is voor:

 • Aantoonbaar professionele makers, zowel individuen als collectieven, die wonen of werken (KVK-geregistreerd) in de gemeente Bergen.
 • Alle kunstdisciplines en presentatievormen met uitzondering van reproducties en publicaties op zich (waaronder drukwerk, geluid en beelddragers).

In de beoordeling van een aanvraag kijken we ook naar de praktische uitvoerbaarheid.

Professionele makers wonend of werkend in gemeente Bergen

Het Makersloket is voor aantoonbaar professionele makers. zowel individuen als collectieven, die wonen of werken (KvK-geregistreerd) in de gemeente Bergen.

Niet-professionele kunstenaars en organisaties komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Zij kunnen wel deelnemen, coproduceren of ondersteuning bieden aan het project.

Produceren van kunst

Een professionele maker is primair bezig met produceren van kunst. Bijvoorbeeld voorstellingen, concerten, beeldende kunst of film. Dat wil zeggen kunst in de uiteenlopende kunstdisciplines of crossovers daarvan. Als een maker niet staat ingeschreven bij de KvK, moet de maker op een andere manier professionaliteit aantonen. Bijvoorbeeld door het meesturen van een CV of portfolio.

Wonen in gemeente Bergen NH

Makers moeten bij het formulier een bewijs van vestiging meesturen. Voor het woonadres is dit een uittrekstel uit de Basisregistratie personen. En voor het vestigingsadres van de onderneming een recent KvK uittreksel.

Collectief

Het Makersloket staat open voor aanvragen van individuen én collectieven. Dus ook een project waarin wordt samengewerkt door meerdere makers, komt in aanmerking voor een bijdrage. Eén van de makers is namens het collectief de hoofdaanvrager.

Disciplines en presentatievormen

Deze regeling is bedoeld om kunstenaars en publiek weer bij elkaar te brengen. Makers kunnen een aanvraag indienen voor een kunstproject: een in tijd en middelen begrensde culturele activiteit om iets te creëren. Denk bijvoorbeeld aan een performance, presentatie, community art of tentoonstellen van beeldend kunstwerk. In al zijn verschillende intensiteiten: werk dat ambitieus en spraakmakend, onderzoekend en spannend of juist heel herkenbaar en geruststellend is.

Niet in aanmerking komen projecten van alleen het reproduceren op zich (drukwerk, boeken, beeld en geluiddragers). Ook een project met een overwegend politieke of religieuze doelstelling, komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Project vanaf 1 februari tot 1 september 2022

Alle kunstdisciplines en presentatievormen (live en online) kunnen in aanmerking komen: en zowel nieuwe als geplande activiteiten. De activiteit mag nog niet gestart zijn voor 1 februari 2022. Het project waarvoor de makers een aanvraag indienen moet voor 1 september 2022 zijn afgerond (inclusief presentatie van het project of eindproduct). Als (een deel van) de presentatie na 1 september 2022 plaatsvindt, moet de maker dit toelichten in het projectplan.

Ook eerder gerealiseerd projecten met een nieuwe presentatiemethode komen in aanmerking voor een bijdrage. Voorwaarde is dat het project gepland moet zijn ná 1 februari 2022 en moet eindigen op uiterlijk 1 september 2022.

Zichtbaar of hoorbaar voor inwoners en bezoekers

Het eindresultaat van het kunstproject moet ook zichtbaar of hoorbaar zijn voor bewoners en bezoekers.

Alle activiteiten in de openbare ruimte moeten voldoen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Controleren of de activiteit voldoet, kan door contact op te nemen met team APV via e-mail naar apv@debuch.nl.

Voldoen aan corona maatregelen

Alle activiteiten gerelateerd aan het kunstproject moeten COVID-proof zijn. De makers zijn verantwoordelijk voor uitvoering volgens de dan geldende COVID-19 regels en richtlijnen van de Rijksoverheid.

Het is niet bekend hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. We begrijpen dat projecten anders kunnen lopen dan gepland. In zo’n geval raden we aan om, indien mogelijk, het project door te schuiven naar een moment waarop het project kan worden uitgevoerd zoals gepresenteerd in het projectplan. Als een project daardoor plaatsvindt na 1 september 2022, is dat na overleg met de gemeente toegestaan.

Beoordeling en betaling na toekenning

De adviescommissie Kunst en cultuur van gemeente Bergen beoordeelt de aanvragen. De datum van indiening heeft geen invloed op de beoordeling. Met andere woorden: kwaliteit is belangrijker dan de snelheid van indienen.

Vereisten op een rijtje:

 • Activiteiten vinden fysiek plaats in de gemeente Bergen en zijn vooral gericht op inwoners of bezoekers en toeristen van de gemeente Bergen.
 • Maker moet wonen in of KvK-geregistreerd zijn in de gemeente Bergen.
 • Activiteiten vinden plaats tussen 1 februari 2022 en 1 september 2022.
 • Eindresultaat van de activiteit moet zichtbaar of hoorbaar te zijn voor bewoners of bezoekers van de gemeente Bergen.
 • Uitvoering van de activiteit voldoen aan de dan geldende coronaregels van de rijksoverheid en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergen.

Beoordelingscriteria op een rijtje:

 • Voor de artistieke kwaliteit van de aanvraag kunnen maximaal 25 punten worden behaald;
 • Voor verbreding, verdieping of innovatieve karakter van de aanvraag kunnen maximaal 15 punten worden behaald;
 • Voor het verwachte publieksbereik of verwachtte betrokkenheid van bewoners en bezoekers kunnen maximaal 25 punten worden behaald;
 • Voor een realistisch productie- en financieringsplan van de aanvraag kunnen maximaal 15 punten worden behaald.

Daarnaast neemt de adviescommissie de spreiding van de activiteiten over de 3 dorpskernen mee.

Toekenning en betaling

We streven ernaar om het besluit rond 1 februari 2022 te communiceren.

Op basis van deze beoordeling kan de adviescommissie ervoor kiezen om een lager bedrag dan aangevraagd toe te kennen. Na toekenning van een bijdrage wordt deze in 1 termijn uitbetaald. Een afwijzing motiveert de gemeente kort.

Eén aanvrager is de hoofdaanvrager en hij/zij ontvangt de bijdrage. De verantwoordelijkheid om de bijdrage onder de overige betrokken makers te verdelen, ligt bij de hoofdaanvrager.

Binnen 3 maanden na afloop van het project vult de maker een eindevaluatie in.

Contact met het Makersloket

U kunt vragen en andere verzoeken over het Makersloket - alleen per email - sturen naar: info@bergen-nh.nl.

Het is niet mogelijk om telefonische contact op te nemen met het Makersloket.