BERGEN - Verschillende deelgebieden rondom het Molenweidtje worden de komende jaren (her)ontwikkeld. Zwembad De Beeck wordt gebouwd, op het BSV-terrein komen woningen en er worden plannen ontwikkeld voor het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation. Voor de ontwikkelingen van andere deelgebieden in de omgeving van het Molenweidtje is een structuurvisie vastgesteld.

In de komende jaren komt er door deze ontwikkelingen meer vrachtverkeer/bouwverkeer op het Molenweidtje, terwijl de straat tegelijkertijd ook gebruikt wordt door scholieren van de Europese school en andere fietsers.

Motie gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 oktober 2020 bij de behandeling van de structuurvisie Bergen-Oost een amendement aangenomen, waarin het college wordt gevraagd om het Molenweidtje zo snel mogelijk geschikt te maken voor verkeer in twee richtingen. Bouwverkeer gaat dan via de Churchilllaan, zodat de Kerkedijk niet met meer bouwverkeer wordt belast.

Om dit verkeer veilig af te wikkelen wordt langs het Molenweidtje een fietspad aangelegd en wordt het Molenweidtje geschikt gemaakt voor verkeer in twee richtingen. Op de fietsoversteken – in de vorm van plateaus en drempels - krijgen fietsers voorrang. Om ruimte te maken voor het fietspad is het wel noodzakelijk om het voetpad op het zuidelijk deel van het Molenweidtje op te heffen. Het voetpad wordt niet veel gebruikt.

Tussen de Kerkedijk en het afvalbrengstation blijft eenrichtingsverkeer bestaan, onder meer omdat het afvalbrengstation opstelruimte nodig heeft.

Tijdelijke oplossing
Deze verkeersaanpassingen zijn bedoeld voor de periode waarin wordt gebouwd. Zodra de verschillende deelgebieden zijn ontwikkeld en er geen bouwverkeer meer is, wordt het Molenweidtje definitief ingericht. De knip in het Molenweidtje waarover nu met belanghebbenden wordt gesproken, wordt dan pas gerealiseerd.

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering en dit verloopt voorspoedig. Maart 2021 starten de werkzaamheden. Deze worden zo gepland dat het niet noodzakelijk is om de straat af te sluiten. Verkeer kan doorrijden langs de werkzaamheden.