BERGEN - Sinds het vertrek van stoomtram Bello in de jaren ‘60 wordt in de gemeente Bergen gesproken over de herinrichting van het centrum. Na een eerdere vernietiging van het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie door de Raad van State zijn door de gemeenteraad nieuwe ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld. Die randvoorwaarden zijn eerder door het college samen met de Stichting Mooier Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum opgesteld. Dit bestemmingsplan vormt de juridische vertaling van die randvoorwaarden en vindt de basis in de reparatie van het eerder vernietigde bestemmingsplan voor dezelfde locatie.

“Samen voor het Mooiste Bergen”
Wethouder Klaas Valkering: “Door samen met de inwoners te werken aan een nieuw plan voor de Harmonielocatie, hebben we de rust teruggebracht in het centrum van Bergen met straks als resultaat de broodnodige opknapbeurt van het centrum. Na de plannen Mooi Bergen en Mooier Bergen gaan we nu dan samen met onze inwoners voor het Mooiste Bergen.”

Nieuw bestemmingsplan
Op basis van de ruimtelijke randvoorwaarden is het eerder vernietigde bestemmingsplan voor deze locatie aangepast. Het programma voorziet in een aantal nieuwe gebouwen na sloop van de bestaande, waarin sociaal-maatschappelijke, dienstverlenende en commerciële functies mogelijk zijn. Het plan krijgt een lokaal karakter en kleinschaligheid is in het bestemmingsplan geborgd. De bouwhoogte is verlaagd ten opzichte van het vernietigde bestemmingsplan. Muziekvereniging Harmonie krijgt een nieuw onderkomen binnen het project. Daarnaast is er ruimte voor woningen (minimaal 40% sociale huur) in de vorm van appartementen en een twee-onderéén kapper. Onder het gehele plangebied is ruimte voor een grote parkeergarage om de parkeerdruk in het centrum te ontlasten. De komst van een supermarkt is expliciet uitgesloten.


Samenwerking
De Stichting Mooier Bergen en Bewonersvereniging Bergen Centrum, betrokken bij de nieuwe invulling, zijn enthousiast over de nieuwe invulling. “Zoals een Afrikaanse gezegde luidt. ‘Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.’ De gemeente heeft nu gekozen voor samenwerking. En moet je kijken hoe ver we zijn gekomen in slechts enkele maanden. Chapeau! Stichting Mooier Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum zijn blij dat de supermarkt uit het plan is en dat er in het bestemmingsplan Harmonielocatie ook ruimte is voor sociaal-maatschappelijke functie, dienstverlening, sociale huurwoningen en groen. Dit bestemmingsplan past in de afspraken die we samen bijna een jaar geleden maakten. We kijken uit naar de vervolgstappen die moeten leiden tot een verfraaiing van het centrum van ons dorp.”

Planning en participatie
Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad. De planning is dat het wordt besproken op 15 juni in de commissie bestemmingsplannen en op 6 juli in de gemeenteraad.

Inwoners die eerder een zienswijze hebben ingediend krijgen na die behandeling ook een nieuwe reactie op die zienswijze.

Na de zomer volgt participatie over de uiteindelijke invulling van de locatie aan de hand van een aantal concrete opties waar inwoners hun voorkeur over kunnen uitspreken. Wilt u na de zomer betrokken zijn bij de selectie van het beste plan, meldt u dan aan bij Team Plannen en Projecten van de gemeente via email info@bergen-nh, tel. (072) 888 00 00.