BERGEN - De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de Familie Schrama intensief in overleg om de Harmonielocatie te ontwikkelen zonder supermarkt. Naar verwachting wordt eind mei/begin juni bekend welke afspraken de partijen hebben gemaakt. “Het standpunt van het college is dat de Harmonielocatie zonder supermarkt wordt ontwikkeld, daar werken we nu met alle partijen aan”, zegt wethouder Klaas Valkering.


Sinds 1 mei 2020 ligt het voorontwerp bestemmingsplan supermarkten ter visie. Dat houdt in dat belanghebbenden kunnen reageren op het plan. De reacties worden beoordeeld en mogelijk in het bestemmingsplan verwerkt. Na aanpassing is er sprake van een ontwerpbestemmingsplan. Dat zal vervolgens ter inzage worden gelegd.

Geen nieuwe supermarkten in centrum
Dit bestemmingsplan staat volledig los van de ontwikkelingen op de Harmonielocatie, maar is bedoeld om nieuwe supermarkten die zich willen vestigen in het centrum te weren. Dat is nu juridisch niet goed geregeld. In het voorontwerp wordt verplaatsing van de Aldi aan de Jan Oldenburglaan naar de Harmonielocatie nog wel als eventuele optie genoemd. Dit zou mogelijk zijn op basis van een eerder vastgestelde structuurvisie. “Maar de gesprekken die de gemeente nu voert, zijn erop gericht dat de Harmonielocatie zonder supermarkt wordt ontwikkeld. Dat daar na een publicatie van vandaag verwarring over is ontstaan, is begrijpelijk maar mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Dit bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid om een supermarkt te bouwen op de Harmonielocatie.”

Deadline voorbereidingsbesluit
Eerder besloot de gemeenteraad unaniem dat voorkomen moest worden dat zich nieuwe supermarkten in het centrum van Bergen zouden vestigen. De raad nam hiertoe op 9 mei 2019 een voorbereidingsbesluit. Concrete aanleiding was de aankoop door Lidl van het voormalige ABN-AMRO pand. Een dergelijk voorbereidingsbesluit heeft alleen waarde als binnen een jaar na het raadbesluit (9 mei 2019) het college een ontwerpbestemmingsplan ter visie heeft gelegd. Dit is op 1 mei 2020 gebeurd. “We hadden liever de uitkomst van de gesprekken over de Harmonielocatie afgewacht, maar het kon niet langer wachten.”

Beleidsplan ook ter inzage
Naast het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente een concept beleidsplan opgesteld “Beleid supermarkten centrum Bergen”. Dit beleidsplan geeft op basis van een analyse van de huidige situatie een nieuwe visie op de ontwikkeling en locatie van supermarkten. Deze ligt nu ook ter visie.