BERGEN - Het college van de gemeente Bergen wil beeldbepalende panden aanwijzen. Hiervoor wordt een beleidsnota beeldbepalend erfgoed opgesteld. Ook stelt het college geld beschikbaar om een pilotonderzoek te starten om ervaringen op te doen met het inventariseren van beeldbepalende panden. “Nieuw beleid moet leiden tot een beheer van erfgoed dat aansluit bij de wensen en eisen voor vandaag en morgen”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld. De vaststelling van een nieuwe nota wordt aan de volgende raad overgelaten.

Veel mensen en verenigingen spreken zich veelvuldig uit over het behoud van niet- beschermd gemeentelijk erfgoed. Zowel participanten aan de bijeenkomsten voor de omgevingsvisie, als ook het huidige college, geven aan dat het behoud van het karakteristieke straatbeeld van onze dorpen zeer belangrijk is. De gemeente Bergen is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren omdat de dorpen zo’n eigen identiteit hebben. Dat willen we koesteren.

Daarnaast zijn er trends en ontwikkelingen waardoor het aantrekkelijke straatbeeld van onze dorpen onder druk staat. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt regelmatig uitgegaan van volledige nieuwbouw in andere en grotere vorm, zonder afweging of dat voor de historische omgeving wenselijk is. Ook andere grote opgaven komen op ons af met gevolgen voor ons straatbeeld. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming en de grote woningbouwbehoefte.

Beeldbepalende panden
Daarom wil het college een toekomstbestendig en hanteerbaar beleid opstellen om karakteristieke straatbeelden te beschermen, dat voldoende ruimte laat voor de grote opgaven zoals verduurzaming. Naar voorbeeld van andere gemeenten kan de bescherming in de vorm van aangewezen beeldbepalende panden hierin voorzien. Ook kunnen objecten en structuren beeldbepalend zijn; denk aan historisch straatmeubilair of een dijk. Hiervoor wordt een nota beeldbepalend erfgoed opgesteld. De bescherming van beeldbepalend erfgoed berust vooral op de buitenzijde van het pand en de waarde in het straatbeeld. Het streven daarbij is dat eigenaren ‘achter de gevel’ minder te maken krijgen met regeldruk dan bij een monumentenstatus het geval is. De mogelijkheid om panden als monument aan te wijzen verdwijnt overigens niet, maar dat instrument blijft voorbehouden aan belangrijke monumentwaardige panden.

Pilotinventarisatie
Het college stelt budget beschikbaar om op kleine schaal ervaring op te doen met het inventariseren van waardevolle straten/ensembles en beeldbepalende panden. Het pilotonderzoek richt zich in eerste instantie op de karakteristieke straatjes van Egmond aan Zee en het Van Reenenpark in Bergen. De uitkomst van het onderzoek is bedoeld als advies om aan te geven welke panden beeldbepalend zijn. De vaststelling van de nieuwe nota en een lijst met beeldbepalende panden wordt aan een volgende raad overgelaten.