BERGEN - Wethouder Erik Bekkering zal op dinsdag 6 september een petitie aanbieden over motorenoverlast, aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. De petitie wordt aangeboden namens het college van Bergen en is ook ondertekend door de colleges van Bloemendaal en Krimpenerwaard.


Het college stuurde al eerder een aantal brieven over geluidsoverlast door motorvoertuigen en dan met name motoren, naar de minister van Infrastructuur en de commissaris van de Europese Commissie. Ook nam onze gemeente het initiatief om bij de bestrijding van geluidsoverlast door motorvoertuigen, samen te werken met andere gemeenten. Dit leidde tot een conferentie eind 2021, waar vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten samen keken naar mogelijke oplossingen. Deze petitie is een volgende zet.

Inhoud van de petitie

​​​​​In de petitie schetsen de colleges nogmaals de oorzaken van geluidsoverlast en gaan ze in op het ontbreken van een uitgebreid handhavingsinstrumentarium. Ze vragen om versneld een aantal maatregelen in te voeren, waaronder het koppelen van geluidsnormen aan motorvoertuigen en deze ook bij een algemene periodieke keuring (APK) te laten toetsen. Daarnaast vragen ze om een APK in te voeren voor motoren. Met dit verzoek hoopt Erik Bekkering te komen tot de invoering van eenduidige maatregelen. “Iedereen is gebaat bij duidelijke wettelijke kaders die snel worden uitgevoerd.”

Duidelijk signaal door samenwerking

De wethouder is bijzonder tevreden over de samenwerking met de collega-bestuurders van Bloemendaal en Krimpenerwaard. “Door krachten te bundelen en samen op te trekken, geven wij duidelijker het signaal af dat er iets moet worden gedaan aan geluidsoverlast door motorvoertuigen.”