BERGEN - De gemeente Bergen wil het splitsen van woningen stimuleren om zo meer betaalbare woningen voor senioren en starters te realiseren. De huizen hier zijn soms zo groot dat het eenvoudig is twee woningen hiervan te maken.

Wat is woningsplitsing?

Bij woningsplitsing is er sprake van een tweede woning die volledig zelfstandig en permanent wordt bewoond door een afzonderlijk huishouden en een ander huishouden binnen de reeds bestaande woning. Dit is anders dan inwoning of kamerverhuur, waarbij verblijfsruimten gemeenschappelijk worden gebruikt. Ook mantelzorg valt niet onder woningsplitsing. Hiervoor is indicatie nodig van een zorgspecialist en moet sprake zijn van een tijdelijke situatie waarin de mantelzorg wordt verleend.

Nadelen woningsplitsing

Niet alle woningen komen in aanmerking voor splitsing. Woningsplitsing heeft namelijk een aantal nadelen:

  • Het woonklimaat kan onder druk komen te staan doordat meerdere huishoudens aanwezig zijn (meer geluidsoverlast, drukte, etc)
  • Een hogere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen
  • Mogelijke aantasting van het stedenbouwkundig straatbeeld
  • Beperking van de privacy

Voorwaarden woningsplitsing

  • Het dient te gaan om een woonbestemming (geen bedrijfswoning)
  • Het dient te gaan om vrijstaande woningen óf appartementen (dus geen rijtjeshuizen of twee-onder-een-kapwoningen)
  • Het dient te gaan om splitsing van het hoofdgebouw (dus geen bewoning in bijgebouwen)

Voor een volledig overzicht van de splitsingsvoorwaarden en toelichting op het beleid, zie het Splitsingsbeleid van de gemeente Bergen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt een (concept)aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente. Op de pagina omgevingsvergunning staat meer informatie hierover.
Omdat de gemeente de splitsing van woningen wil stimuleren zijn er geen leges verbonden aan de splitsingsvergunning.