BERGEN - De structuurvisie voor Bergen-Oost is in juli vastgesteld door de gemeenteraad. De raad vroeg het college om meteen daarop te starten met de participatie over de verkeersstructuur en de beeldkwaliteit in het gebied. Vooral de afwikkeling van het toekomstige verkeer riep vragen en zorgen op bij omwonenden. Na twee gespreksavonden, een online enquête voor bewoners en een extra studie naar de verkeerseffecten legt het college de twee aanvullende hoofdstukken over verkeer en beeldkwaliteit voor aan de gemeenteraad. De raad besluit hierover op 22 oktober.

Verkeersafwikkeling
In het voorstel aan de raad worden de Kerkedijk en de Oudtburghweg door het college ontzien. Deze wegen zijn te smal om op een veilige manier extra verkeer te kunnen verwerken. Ook zijn ze van natuur- en cultuurhistorische waarde. Omdat de BSV-locatie straks via de Kerkedijk wordt ontsloten, stelt het college voor om het Molenweidtje af te sluiten vanaf de Kerkedijk. Zo wordt het extra verkeer van de BSV-locatie gecompenseerd door het wegvallen van het verkeer richting De Beeck, Oudtburgh, het afvalbrengstation en de gemeentewerf. Dit verkeer rijdt nu nog via de Kerkedijk het gebied in en via de Churchilllaan het gebied uit. Straks zal het verkeer zowel het gebied betreden als verlaten via de Churchilllaan.

Uitgangspunt voor andere ontwikkelingen is dat deze worden ontsloten vanaf het Molenweidtje en de Churchilllaan. De komende tijd wordt verder uitgewerkt hoe en wanneer de aanpassingen in de verkeersstructuur worden gerealiseerd. Dit is mede afhankelijk van de snelheid waarmee de locaties in het gebied tot ontwikkeling komen.

Mix van openheid en ‘groene kamers’
Bergen Oost heeft een groen karakter. Een aantal plekken -zoals de begraafplaats, Elzenhoeve en de voetbalvelden van BSV- wordt omzoomd door groene randen en groensingels met volwassen bomen, een soort ‘groene kamers’. Andere delen van het gebied hebben een open karakter met uitzichten en doorkijkjes naar het buitengebied. Die mix moet behouden blijven, zeggen omwonenden, belanghebbenden en de gemeente. Toekomstige plannen moeten hierbij passen; met veel groen, waarbij water zorgt voor verbinding en openheid. Verder stelt het college dat de begraafplaats het hart is van het gebied als omsloten kamer. Het gebied ten oosten van de volkstuinen blijft open. De gemeente gaat het gebied aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars door meer informeel ingerichte paadjes en ‘ommetjes’ te creëren. Het Molenweidtje wordt meer ingericht als gebied waar je ook kunt verblijven, in plaats van alleen doorheen te fietsen of rijden.

Recht op resultaat
Wethouder Klaas Valkering: ”Na de participatie hebben onze inwoners nu ook recht op resultaat. Dat betekent dat de eerste stappen in de verkeersstructuur zoals het omleiden van het bouwverkeer voor zwembad De Beeck van de Kerkedijk naar de Churchilllaan zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd. Met deze stap kunnen de bouwplannen voor de BSV-velden ook uit de startblokken. Die plannen worden tegen het einde van dit jaar aan de omwonenden gepresenteerd.”

Participatie ontwikkelingen
Bergen-Oost is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, is een structuurvisie gemaakt. Bij de vaststelling van de structuurvisie is ook een participatieplanning vastgesteld. Daarin staat op welk moment en op welke wijze de gemeente met omwonenden in gesprek gaat over de verschillende onderwerpen en ontwikkellocaties. Meer informatie en de structuurvisie staat op www.bergen-nh.nl onder ‘plannen en projecten’ of zoek op ‘bergen oost’.