BERGEN - De komende jaren vinden in Bergen Oost meerdere ontwikkelingen plaats; zo wordt op dit moment zwembad de Beeck herbouwd en komt er woningbouw op het terrein van de vertrokken voetbalvereniging BSV. En er zijn meer locaties in het gebied waar de huidige eigenaren of gebruikers naar verwachting zullen vertrekken. Op die locaties ontstaan ook mogelijkheden voor nieuwbouw.


Bewoners en andere belanghebbenden in het gebied maken zich zorgen over de omvang van het aantal nieuw te bouwen woningen, de verwachte toename van autoverkeer die dit met zich meebrengt en het vele bouwverkeer. Het college vervolgt daarom op korte termijn het gesprek over deze punten. Voor het huidige bouwverkeer van en naar De Beeck is inmiddels een oplossing gevonden.

Participatie definitieve 'knip' Molenweidtje
Een van de uitgangspunten van de structuurvisie -die onlangs is vastgesteld voor het gebied- is dat de historische Kerkedijk wordt ontlast als het gaat om autoverkeer. Verkeer naar en van de te ontwikkelen gebieden wordt daarom in de toekomst deels via de Churchilllaan geleid. Hiervoor wordt het Molenweidtje voor tweerichtingsverkeer ingericht en zal een 'knip' in het Molenweidtje worden aangebracht. Auto's kunnen deze knip niet passeren. In de structuurvisie staat niet waar de knip in het Molenweidtje precies komt te liggen. De gemeente wil de locatie samen met de omgeving en belanghebbenden bepalen. Hiervoor worden begin 2021 bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst wordt met vertegenwoordigers van bewoners en eigenaren gesproken over wat men verwacht van de participatie. Op basis hiervan wordt de invulling van de volgende bijeenkomsten bepaald. De uitkomsten van de gesprekken en een advies over de definitieve locatie van de knip worden in het tweede kwartaal van 2021 voorgelegd aan de raad.

Participatie verdichtingsvarianten BSV
Voor het BSV-terrein maakt de gemeente drie scenario's met verschillende dichtheden van de bebouwing, namelijk 27, 31 en 35 woningen per hectare. Deze drie scenario's worden besproken met omwonenden en belanghebbenden tijdens twee digitale bijeenkomsten. De resultaten van deze gesprekken worden in het voorjaar van 2021 in de vorm van een ontwerp bestemmingsplan worden voorgelegd aan de raad.

Tijdelijke maatregelen bouwverkeer De Beeck
Voor de bouw van het nieuwe zwembad de Beeck wordt veel materiaal aangevoerd met vrachtauto's. Bij de start van de bouw is een route afgesproken voor het bouwverkeer; heen over de Kerkedijk en terug over de Churchilllaan. Helaas ontstaat er in de praktijk overlast door het vrachtverkeer. De gemeente heeft daarom de bouwroute aangepast en zet verkeersregelaars in. De betrokken aannemer, omwonenden en de instellingen langs het Molenweidtje zijn op de hoogte gebracht van de maatregelen.