EGMOND AAN DEN HOEF - De woningbouwplannen voor Delversduin in Egmond aan den Hoef hebben zes weken ter visie gelegen. Diverse omwonenden en andere belangstellenden hebben op het plan gereageerd. Dit heeft ertoe geleid dat het college het plan heeft aangepast. Hierdoor wordt het woongenot van omwonenden zoveel mogelijk behouden en worden er tegelijkertijd een flink aantal woningen voor Egmondse woningzoekenden gerealiseerd. De volgende stap is dat het college het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling aanbiedt.

Gesprekken met omwonenden
Tijdens de zes weken dat het plan ter inzage heeft gelegen heeft wethouder Klaas Valkering gesproken met omwonenden die eerder een reactie op het plan hebben ingediend. Naar aanleiding van de gesprekken en de ingediende reacties is het plan op diverse plaatsen aangepast. Wethouder Valkering: “Door nu het plan aan te passen ontstaat rust bij de omwonenden en hebben we als resultaat nog steeds een mooi plan met veel betaalbare woningen voor Egmonders.”

Aanpassingen
Het plan dat nu aan de raad wordt aangeboden heeft aan de buitenranden minder mogelijkheden om woningen te bouwen dan in eerdere plannen het geval was. Er is meer groen aan de buitenranden opgenomen, de doorzichten zijn verruimd en gestapelde bouw is aan de buitenranden niet meer mogelijk. Dit heeft als doel de omwonenden meer ruimte te geven ten opzichte van de nieuw te bouwen woningen. Specifiek zijn woningen achter het Graaf Dirkplein vervangen door water en een speelplaats, en aan de noordzijde van het plan is de zichtlijn van bewoners aan de Herenweg sterk vergroot.

Gevarieerd huizenaanbod
In het plangebied mogen binnen de regels van het bestemmingsplan straks maximaal 162 woningen worden gerealiseerd. Van deze woningen bestaat minimaal 30% uit sociale huurwoningen. Deze woningen worden door Kennemerwonen verhuurd. Tenminste 20% van het aantal woningen valt in de categorie middenhuur en/of middenkoop. De overige woningen vallen in de vrije sector.

Doelgroepen
Door gemeentelijke regels krijgen inwoners uit de Egmonden voorrang bij de eerste toewijzing van de sociale huurwoningen en de woningen uit het middensegment. Daarnaast is onderdeel van de afspraken met de initiatiefnemer dat de woningen in de vrije sector eerst aan Egmondse inwoners worden aangeboden.

Procedure
De planning is dat het bestemmingsplan Delversduin op 15 juni wordt besproken in de commissie Bestemmingsplannen en op 8 juli in de gemeenteraad.