BERGEN/DEN HELDER/SCHAGEN - Stichting Duinbehoud, Het Zijper Landschap en de KNNV-afdeling regio Alkmaar – Den Helder gaan in verweer tegen de uitbreiding van Hotel Corfwater in Petten en de omvorming van de aanliggende camping tot bungalowpark. Deze organisaties hebben ieder een zienswijze ingediend tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Kern van de zienswijze is dat de effecten op en verstoring van het aanliggende Natura2000-duingebied niet of onvoldoende zijn beschreven en onderbouwd.

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen heeft onlangs positief besloten over de ontwerpplannen voor hotel en camping. Dit is het zoveelste plan om hotelaccommodatie langs de kust uit te breiden en een camping om te vormen tot bungalowpark.

Hotel en camping liggen tegen het Europees beschermde duingebied ‘Zwanenwater en Pettemerduinen’ aan. De locatie van het hotel valt tevens binnen het Natuurnetwerk Nederland en ligt op het kustfundament (primaire waterkering). Het huidige hotel (voormalig ‘Huis ter Duin’) is een provinciaal monument en moet in de huidige staat behouden blijven. Maar volgens de gemeente is er nog voldoende ruimte voor vijf nieuwe, hoge hotelgebouwen, samen goed voor 240 kamers. Ook voorziet het plan in extra parkeerruimte.

Dit zorgt voor aantasting van het open landschap, aantasting van o.m. het leefgebied van de gewone dwergvleermuis en verdwijnen van een stuk duinheide. Ook zal verdere druk op de duinen toenemen door recreatie, verkeersbewegingen en lichtintensiteit.

Zie ook: https://flessenpostuitschagen.nl/hotel-corfwater