BERGEN - Nu de voorgenomen omgevingsvergunning voor ontwikkelingen op het Plein ter inzage is gelegd heeft het bestuur van de BBC zich over de plannen gebogen.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) is verheugd over de plannen zoals de gemeente Bergen en BOT Bouw uit Heerhugowaard deze onlangs voor het centrum hebben gepresenteerd. Het bestuur heeft het nieuwe plan voor Dorpsplein Bergen nauwkeurig bestudeerd en vastgesteld dat het voor een groot deel voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en de Memo Ruimtelijke randvoorwaarden Dorpsplein. Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft het bestuur van de BBC een zienswijze ingediend bij het college. Dit standpunt zal in een eerstvolgende ledenvergadering ook met de leden besproken worden.

Mooi Bergen


De discussie over een vernieuwde invulling van het centrum in Bergen is al geruime tijd bezig. In de laatste 10 jaar is na het niet doorgaan van het plan Mooi Bergen 1.0 veel gediscussieerd en gesproken over mogelijke invullingen. Het bestuur van de BBC, dat ruim 300 leden in het centrum van Bergen vertegenwoordigt, is verheugd dat er nu concrete plannen zijn geformuleerd die op bovengenoemde documenten zijn gebaseerd. Het bestuur is van mening dat na de vele discussies het nu echt tijd wordt dat er ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de vernieuwing van het centrum van Bergen.

Start bouw


Het bestuur van de BBC gaat ervan uit dat de aanvullende opmerkingen in de zienswijze eenvoudig zijn toe te passen en geen vertraging hoeven op te leveren voor het op korte termijn aanvangen van de voorbereidende werkzaamheden, zoals de spoedige sloop van de bestaande bebouwing, inclusief de Bakemaflat.