SCHOORL - Het afgelopen half jaar is het Natura 2000-beheerplan Schoorlse duinen geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat er nog een grote opgave ligt om de duinen gezond en sterk te maken.

Extra inzet nodig voor gezonde duinen

Een belangrijke maatregel is het beheer dat gericht is op het dynamiseren van de buitenste duinen, zodat zee en wind de ruimte hebben om zand te verplaatsen. Daardoor ontstaat een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan plant- en diersoorten. De duinen kunnen door dynamisch kustbeheer ook meegroeien met de stijgende zeespiegel wat zorgt voor betere bescherming in de toekomst. Systeemherstel moet ervoor zorgen dat de duinen weer gezond worden en daarmee in staat gesteld om negatieve effecten beter op te vangen.

De evaluatie is uitgevoerd door het ecologisch adviesbureau Tauw, waarbij diverse partijen, waaronder Staatsbosbeheer en belangenpartijen zijn betrokken.

Nieuw Natura 2000-beheerplan

Een beheerplan geldt voor een termijn van 6 jaar. In januari 2024 start de provincie met het schrijven van een nieuw beheerplan. Dit proces duurt ongeveer een jaar. Zo is er voldoende tijd om betrokken partijen de mogelijkheid te geven om input te leveren. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in het nieuwe beheerplan.

Bescherming van natuur

De Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden unieke diersoorten en de natuur waarin ze leven beschermd om de biodiversiteit te behouden. In een beheerplan staat welke maatregelen er nodig zijn om die natuur te beschermen. Kijk voor meer informatie op de pagina Natura 2000-beheerplannen. Daar staat ook de het evaluatierapport van Schoorl.