BERGEN - De waterberging vliegveld Bergen wordt door het Hoogheemraadschap geschikt gemaakt als boezemberging. Een boezem ontvangt water uit de polders. Als er wateroverlast is kan deze bergingslocatie ook het water uit de boezem opvangen. De werkzaamheden zijn gestart in september en duren tot het voorjaar van 2023.


De boezemberging is nodig omdat klimaatverandering zorgt voor uitzonderlijke weersomstandigheden. Enerzijds zijn er periodes van (extreme) droogte, anderzijds regent het meer en harder in korte tijd. Om de kwetsbaarheid van het boezemsysteem ten westen van Alkmaar te verminderen wordt waterberging vliegveld Bergen ook geschikt gemaakt als bergingslocatie voor boezemwater.


Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Met de boezemberging heeft het Hoogheemraadschap een middel in het gebied. De beheersbaarheid van de maximale waterstanden op de Schermerboezem ten westen van Alkmaar nemen toe, waarmee de kwetsbaarheid voor wateroverlast en maalstops van poldergemalen afneemt.

Werkzaamheden en bereikbaarheid

Om de waterberging vliegveld Bergen geschikt te maken als boezemberging worden de bestaande kades om de berging verhoogd en wordt er een inlaatduiker gemaakt tussen het boezemwater en het bergingsgebied. De aanpassing zorgt ervoor dat water bij hoge boezemwaterstanden ook in het bergingsgebied kan worden opgevangen. Ook worden de bestaande inlaat- en aflaatduikers tussen de polder en het bergingsgebied aangepast. Daarnaast wordt de inlaatduiker geautomatiseerd zodat ze op afstand bestuurbaar is. Ook komt er een terp voor vee.

Gedurende de werkzaamheden blijft de Kolonel Sneepweg bereikbaar. Ter hoogte van het bergingsgebied wordt materiaal aan- en afgevoerd. Daardoor kan de gebruiker van de Kolonel Sneepweg kortstondig hinder ervaren. Om de werkzaamheden in de kade tussen het boezemwater en het waterbergingsgebied te kunnen uitvoeren worden hekken geplaatst. Het puinpad dat daar ligt, is tijdelijk afgesloten vanaf november 2022 tot ongeveer eind januari 2023.

Natuurnetwerk

De boezemberging ligt in het Natuurnetwerk Nederland. Door dit Natuurnetwerk kunnen plant- en diersoorten zich ontwikkelen. Om broeddieren te beschermen gebeuren de werkzaamheden buiten het broedseizoen. Daarnaast is de inrichting goed te combineren met het natuurbeheer.