VELSERBROEK - Zeven sleuven in de eerste duinenrij moeten de natuur in de Castricumse duinen de komende decennia gezond houden en er ook voor zorgen dat de duinen op een natuurlijke manier mee kunnen groeien met de stijgende zeespiegel. In de tweede helft van november start PWN ter hoogte van strandpaal 42 en 43 tussen Castricum en Egmond aan Zee met de werkzaamheden. Via de sleuven kan het zand vanaf het strand honderden meters het achterliggende duingebied inwaaien en zo zorgen voor zandtoevoer en open plekken. Met deze maatregel werken PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen aan dynamisch kustbeheer.

Natuurherstel in open duinlandschap
Duinen zijn van oorsprong open, zandige gebieden. Wind is de motor achter levende en gezonde duinen. Voedselrijke neerslag, zoals bijvoorbeeld stikstof, zorgt er juist voor dat de duinen teveel dichtgroeien met grassen, struiken en bomen. Door de aanleg van zeven sleuven komt de natuurlijke dynamiek in het open duin weer op gang. Projectmanager van PWN Martijn van Schaik 'Wij doen er alles aan om de internationaal unieke duingebieden in Noord-Holland te beschermen en behouden. Door de sleuven kan de zeewind het vrije en kalkrijke duinzand over het landschap verspreiden. Het verse zand zorgt voor een verjonging van het landschap en gaat verzuring van de bodem tegen'. Dynamische duinen zijn weerbaarder voor invloeden van buitenaf. Planten en dieren die zich gespecialiseerd hebben om in de unieke open duinnatuur te (over)leven krijgen door de maatregel hernieuwde kansen.

Geen nadelig effect op de waterkerende werking van de duinen

Volgens HHNK heeft het aanbrengen van sleuven in het voorste deel van de duinen geen nadelig effect op de waterkerende werking van de duinen. Uit metingen blijkt dat het zandvolume van de waterkering hiermee toeneemt. 'Op dit moment voldoet de duinwaterkering aan de eisen die gesteld worden aan de waterveiligheid, maar we weten ook dat de zeespiegel verder stijgt en de eisen zullen toenemen,' legt objectbeheerder Martien Witte uit. 'Nu we die stuifkuilen en sleuven toestaan om de natuur te bevorderen en weerbaarder te maken, gaan we ook door met meten. Zo krijgen we meer inzicht in de werking van het kustsysteem met stuivend zand. Als blijkt dat het goed werkt, kunnen we dit type maatregelen om de waterkerende werking te versterken breder toepassen.' Met deze ingreep is Noord-Holland nog beter voorbereid op het stijgen van de zeespiegel.